کتابدارانه ها

اين نخودهاي سياه...

. ظاهرا هنوز از اعلام رسمي وعلني نتايج دكتراي كتابداري دانشگاه شيراز خبري نيست! هرچند كه گفته شده نتايج مشخص و واضح و مبرهن است ولي گويا ارسال افراد به منظور تهيه مقادير معتنابهي نخود سياه يك رسم ديرينه شده است در اين باب.

تابستان و يك ماءالشعير تگري

 همانطور كه حتما مطلعيد گويا قرار است كه مراسم چهلمين سال آموزش كتابداري و اطلاع رساني ايران در دانشگاه تهران در قالب يك مراسم جشن گرفته شود. در اين مورد هيچ اظهار نظري نمي كنيم براي جلوگيري از هرگونه سوگيري به قصد يا غيرقصد. اما نكته جالب كه نظرها را به خود جلب كرده آغاز ادبيات ماءالشعيري آنهم از نوع تگريست كه در نوع خودش بي نظيرست.

 همايش ماهانه انجمن: تحليل وب سايتهاي دانشگاهي

 يكي ديگر از همايش هاي انجمن، 25 مرداد ماه در محل كتابخانه ملي از ساعت 16 تا 18 با موضوع بررسي وب سايتهاي كتابخانه اي برگزار شد. در ابتدا خانم دلقندي درباره تحليل پيوندهاي درون سايتي كتابخانه هاي دانشگاهي يا همان سلف لينك مقاله خود را ارائه نمود. ابتدا تصور مي شد كه ايشان برروي لاگ فايلها كار كرده اند كه معلوم شد تحليل فقط روي صفحات دروني هر وب سايت صورت گرفته. البته معلوم نشد كه حالا اين كار را با استفاده از موتورهاي كاوش صورت دادند و يا اينكه از نرم افزار خاص استفاده كرده اند. پس از ايشان خانم صابري، سخنراني خود درزمينه تحليل محتوايي و ساختاري وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي پرداخت. وي در ابتدا در مورد عناصر ساختاري و محتوايي در وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي توضيح داد. عناصر محتوايي يعني آنچه كه درون يك وب سايت وجود دارد و انواع مختلف اطلاعات را شناسايي مي كند. عناصر ساختاري بيشتر به جنبه هاي نمايشي و راهبردي سايت توجه مي كند. تحقيق وي نشان داد كه ويژگي هاي محتوايي از اهميت بالاتري نسبت به ساختاري از نظر كاربران برخوردار هستند. متخصصين بيشتر بر ويژگيهاي كاربر مدار تاكيد داشته اند. پس از ارائه خانم صابري قرار بود كه آقاي مرادمند در زمينه تحليل ساختاري و محتوايي كتابخانه هاي ملي تحقيق خود را ارائه كنند كه به دليل مشكلاتي كه داشتند نتوانستند خود را به تهران برسانند. سپس آقاي سعادت در مورد عنصر ابرداده دوبلين كور در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي صحبت نمود. وي بيان داشت كه متاديتا بيشتر مفهوم معنايي دارد كه قابل كاربرد براي كتابداران است و متاتگ بيشتر داراي مفهوم فني است. از طريق متاديتا مي توان به توصيف محتوا پرداخت. ساختار وب سايت را مشخص كرد و در مورد مالكيت معنوي وب سايت مثل ناشر بحث نمود. آقاي سعادت با استفاده از راهنماي ايفلا 69 وب سايت كتابخانه ملي از 61 كشور جهان را مورد بررسي قرار داد. در اين تحقيق مشخص شد كه 39 كتابخانه ملي متاتگ دارند و 14 كتابخانه داراي دوبلين كور هستند. در اين كتابخانه ها عامل عنوان سايت خيلي بيشتر از ساير 15 عامل دوبلين كور مورد توجه قرار گرفته بود. از نتايج تحقيق آقاي سعادت مي توان به موارد زير اشاره كرد: وب سايت كتابخانه ملي هيچ متاتگي ندارد. كتابخانه كنگره داراي دوبلين كور نيست. كتابخانه صربستان هر 15 عامل دوبلين كور را در بردارد. كتابخانه سوئيس تنها دو عامل دوبلين كور را در بردارد. بيشترين توجه به ساختار و كمترين توجه به محتواي سايت شده بود. پس از پايان ارائه ها، بخش پرسش و پاسخ آغاز شد و ارائه كنندگان سخنراني ها به سئوالات مختلف حضار پاسخ دادند كه از برخي از موارد آن مي توان به عدم استاندارد بودن كليه وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، سفارشي كردن موتورهاي كاوش با استفاده از دوبلين كور، اشاره نمود. پس از پايان بخش پرسش و پاسخ، آقاي عليمحمدي به جمع بندي مطالب ارائه شده پرداخت و برنامه هاي آتي همايش را اعلام نمود. به اين ترتيب كه 20 شهريور درباره نرم افزار جامع كتابخانه ملي بحث مي شود و 29 شهريور در مورد كتابخانه هاي زندان و شماره سيزده رقمي شابك بحث خواهد شد. همايش در ساعت 18 به كار خود پايان داد و حاضرين به توضيحات آقاي احسان محمدي درباره پوستري كه تهيه كرده بود و موضوع آن كتابداران و معماري اطلاعات بود توجه كردند. ايشان در پوستر خود 5 قانون رانگاناتان را به فضاي وب تعميم داده بود و راجع به آن توضيحاتي ارائه نمود. حاضرين پس از پذيرايي مختصر، كتابخانه ملي را ترك كردند.

 زمستانه فصلنامه كتاب

شماره 64ويژه نامه نمايه سازي و چكيده نويسي فصلنامه كتاب منتشر شد. اين اولين اقدام فصلنامه كتاب در تخصصي كردن شماره هاي مجله است. پيش از اين مجله اطلاع شناسي نسبت به تماتيك كردن مجله اقدام نموده بود. در اين شماره كه از طريق وب سايت كتابخانه ملي و نيز وب سايت مگ ايران قابل دسترس است مقالات تاليفي و ترجمه در حيطه نمايه سازي و چكيده نويسي وجود دارد. ولي نكته اي كه جالب و كمي عجيب است سنگين بودن كفه ترازو به سود مقالات ترجمه است تا تاليف. در هرصورت پرونده سال 84 فصلنامه كتاب هم به پايان رسيد.

/ 0 نظر / 68 بازدید