جلسه دفاع ازپايان نامه

شنبه هفته آينده دوم اسفندماه-يک جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی برگزارخواهدشد.آقای حسين مرادی مقدم دانشجوی مدافع هستند.موضوع پايان نامه ايشان درباره بررسی نيازهای اعضای هيات علمی دانشگاه چمران اهواز برای تعيين اولويتهای خدماتی کتابخانه دانشگاه است.استاد راهنمای ايشان آقای دکترفرج پهلو و استاد مشاور آقای دکتر بيگدلی و داوران هم آقای دکترکوکبی و خانم دکترعصاره خواهند بود.منتظرگزارش ما باشيد.

/ 0 نظر / 66 بازدید