كتابهاي تازه و دردسرهاي تازه

جالب است كه درسه چهار سال اخير با شمار روزافزون كتابهايي درزمينه كتابداري و اطلاع رساني روبروهستيم. درحاليكه شايد تا ۱۰ سال قبل انقدركتاب به فارسي وجود نداشت. ازطرفي جاي خوشوقتي است كه با افزايش عناوين كتابي دراين زمينه روبروييم و ازسويي خودمان اسير انفجاراطلاعاتي شديم كه اولين با ما مطرحش كرديم.هرترم دربخش ما نمايشگاه كوچكي ازكتب تازه رشته به همت انجمن علمي و دانشجويان و آقاي بهره ور كه كتابفروشي همارا را سرپرستي مي كنند برپامي شود. وقتي به عناوين نظري بيافكنيم مي بينيم بيشتر عناوين درباره كتابخانه ديجيتال اينترنت و كتابخانه ها شبكه هاي اطلاع رساني و نظايري ازاين قبيل هستند. بايد گفت اين كتابها به نوعي تكرار يكديگر هستند و حرف تازه اي براي گفتن ندارند آنهم براي ما كه خيلي هايمان نمي دانند اينترنت چيست؟ حلال است يا حرام! باوركنيد عين واقعيت است. اگر همه اين كتابها را كنار هم بگذاريد چيز تازه اي درنمي آوريد. نمي دانم با اين واحدهاي خسته كننده اي كه به زور به خورد ما مي دهند اين كتابها و چاپ آنها تاثيري دارد يانه؟ البته شايد براي نسل آينده رشته ما كاري بكنند ولي ما ديگر با يك تلنگر افتاديم پشت شمشادها! خودمان فهميديم ايميل وب لاگ اينترنت و خيلي چيزهاي جديد ديگر چيست! البته استادان علاقه مندي هم مارا راهنمايي مي كردند. ولي به هرحال مي خواستم عرض كنم كه درزمينه نوشتن كتاب درحيطه رشته مان بيشتر با ترجمه آثار ديگران روبرو بوده ايم و نه تحقيق اصيل و با ارزش.نمي دانم شايد ترجمه براي نويسندگان اين كتب آسانتراست! احساس مي كنم ازاين طريق هم داريم مستعمره مي شويم. خدا عالم است.

/ 0 نظر / 82 بازدید