ما و توليد اطلاعات

هرگاه سميناري است، قرار است تحقيقي صورت بگيرد، پرسشي مطرح است، اولين كاري كه مي كنيد چيست؟ آيا به كتابخانه مي رويد و منابع آنجا را زيرورو مي كنيد تا به خواسته خود برسيد، آيا ازكتابدار آنجا كمك مي خواهيد،آيا خودتان دست به تحقيق مي زنيد، يا … زود به سراغ اينترنت مي رويد و گوگل را صدا مي زنيد و آرزو مي كنيد تا برايتان برآورده كند.حقيقت تلخ دراين نكته است. چرا هرچيزي مي خواهيم سراغش را دراينترنت مي گيريم؟ نه اشتباه نكنيد. ما آرمانگرا نيستيم. با اينترنت هم مخالفتي نداريم. مساله دراينجاست كه ما آنقدر ضعيف شده ايم كه دراينترنت هم خبري ازما نيست. يعني اينكه خبري از تحقيقات اصيل، كاربردي، و مفيد درجامعه مان خبري نيست. درست است . شايد ازنظر شماي خواننده، اين مسائل تنها ذكر مصيبت باشد،ولي باوركنيد كه حقيقتي بس ناگواراست. ازروزي كه ما پاي دراين رشته نهاده ايم، مغزمان و روحمان و جانمان با جمله پر طمطراق((عصر ماعصرانفجاراطلاعات است.)) اشباع شده؛ولي ما هنوز نفهميده ايم كه اين معناي انفجار اطلاعات چيست؟
ما با افزايش ثانيه افزون اطلاعات درهرزمينه اي روبروييم. چرا؟ بيشتر اين شليك اطلاعات ازسوي متخصصان اروپائي و آمريكايي به سوي ماست.چرا؟ چرا بايد درجستجوهايمان براي كاربران مرتبا معادل يابي به زبان لاتين كنيم؟ متاسفانه توليد اطلاعات هم ازچيزهايي است كه دركشورما هم به ضعيف است،هم به تمسخر گرفته مي شود. دراين زمينه هم ما تنها مصرف كننده ايم .متاسفانه تخصص گرايي دراينجا مفهومي ندارد. هركسي درهرمقامي كه باشد به خود اجازه مي دهد درهرمساله اي كه دلش خواست اظهار فضل كند.برعكس كساني كه متخصص امرند يا درگوشه عزلتند،يا چنان كوبيده شده اند كه توانايي برخواستن مجدد را ندارند، يا درخدمت ساير ملل دنيا خلاقيت و تخصص خودرا ارائه مي نمايند.
نگاهي به موضوعات پايان نامه ها نشان مي دهد كه سطح توليد اطلاعات دركشورما چگونه است. همين رشته خودمان. درطول مدتي كه ما اينجا بوديم، شايد يكي دومورد موضوع ((جالب)) مطرح شد. بيشتر موضوعات حول وحوش بررسي ميزان استفاده ازنشريات،استفاده از اينترنت،استفاده ازخودكار آبي يا قرمز و بسياري ازبررسي ها و تحليل هاي استنادي بوده. ما نمي گوييم كه اين موضوعات خوب نيستند. ولي مي توانند در مقطع ديگري، بانگرش ديگر و هدف ديگري صورت بگيرند. به هرحال ما درزمينه توليد اطلاعات علمي درسطح مناسبي قرار نداريم. رتبه 57 جهان چيزچندان جالبي نيست.
چه مي شد اگر هنگام جستجو دراينترنت، به مقالات نوشته شده برمبناي تحقيق اصيل، به زبان فارسي هم برمي خورديم؟ آيا فكر مي كنيد ما قابليت اين را نداريم كه براي توليد اطلاعات ازجانب خودمان، حركت كنيم؟ جرا داريم. متنها به قول معروف حوصله اش وجود ندارد. ترجمه مقالات و تحقيقات دانشمندان ساير ملل به شرط ايده گرفتن و آگاهي بيشتر يافتن خوب است، ولي نه اينكه به افراط بگرايد و تاليف فراموش شود. اميدواريم كه كتابداران و اطلاع رسانان فردا، بتوانند نخستين گامها را درجهت تكان دادن جامعه علمي كشور، براي توليد اطلاعات بردارند.
باور كنيد كه زهري به قلم ما نيست. هدف ما تنها و تنها بالا بردن قابليتهاي علمي و فرهنگي كشور است. پس بياييد همديگر را ياري كنيم.

/ 0 نظر / 62 بازدید