و بازهم معرفی کتاب

 

کتابی که امروزمعرفی می کنيم عنوانش هست: تحويل اطلاعات درقرن ۲۱

مترجمان آن آقايان اشرفی ريزی-محمد حسن زاده-ابراهيم مختارنبی هستند که زيرنظرآقای حسين مختاری معماراين کاررا صورت داده اند.اين کتاب ازانتشارات چاپارهست.لازم به توضيح است كه كتاب به اين شمايلی كه ملاحظه ميكنيدنيست.تصويرجنبه تزئينی دارد.

 

/ 0 نظر / 68 بازدید