گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست

حتما براي شما پيش آمده. هنگامي كه براي يك كارپژوهشي و حتي يك وبگردي ساده دردنياي جادويي اينترنت گردش ميكنيد با مقالات يا وب سايتهايي مواجه شده ايد كه توسط كتابداران كتابخانه ها ايجادشده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مثلا مقاله اي درزمينه مقايسه چند موتوركاوش مي يابيد كه نويسنده آن يك كتابدارمرجع ازكتابخانه دانشگاهي مثلا اوگاندا بوده است. مطلب را ميخوانيد و ازآن استفاده ميكنيد و حتي به آن ارجاع و استناد ميدهيد.به هرحال با يك نظركلي به مقالات مختلف خارجي درمي يابيم كه كتابداران كتابخانه ها –البته خارج ازكشور-چيزي ازاساتيد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهها كم نداشته اند و همگام با آنها به ارائه مقالات پرداخته اند وسهم عمده اي درتوليد اطلاعات علمي داشته اند.

اما اگر به مقالاتي كه درداخل كشورمان توليد و منتشرميشود نظري داشته باشيم مي بينيم كه بيشتر مقالات توسط اساتيد دانشگاهها و بعضا دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني منتشرشده است.گاهي اوقات هم پيش آمده كه يك نشريه معتبركتابداري و اطلاع رساني داخلي . تمام مقالات خود را به مطالب اساتيد اختصاص ميدهد.گفتني است كه ما براي تمام اساتيد گرامي ارزش فوق العاده اي قائليم و دانش و معلومات آنان براي مسلم است و شخصيت علمي آنها نيزمعتبر و قابل احترام ميباشد.اما سوال برايمان پيش آمده كه چرا درتوليد اطلاعات علمي و ارائه مقالات نقشي ندارند وبسياركمرنگ فعاليت ميكنند؟ ما فكرميكنيم كه كتابداران درهرنوع كتابخانه اي كه مشغول كارهستند بايد درتوليد اطلاعات نقش داشته باشند و اين يكي ازشيوه هاي مطرح شدن كتابداران درجامعه است.كتابداران بايد بدانند كه اگرخودرا باوركنند. ديگران هم باورشان ميكنند.

معرفی چندتا لينک

دراينجا يکی دوتا لينک هم خدمتتان معرفی ميکنيم.البته بايد ازگروه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ممنون باشيم که گاهی اوقات منبع خبری ماميشود.

اين سايت هرچه بخواهيد درزمينه سواد اطلاعاتی دارد.البته لازم است ازآقای زوارقی به خاطرانتشاراين خبرممنون باشيم.

دراين سايت که ازوبلاگ آقای منصوريان به امانت برده شده-ميتوانيد با ليست وبلاگهای کتابداری و اطلاع رسانی جهان روبروشويد.

اگرميخواهيد بدانيد که دانشجويان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه شيراز چه دروسی را ميخواندند به اينجا هم سربزنيد.

/ 0 نظر / 72 بازدید