کتابدارانه ها

پاييزانه

آغاز خزان زيباي آرامش بخش رنگارنگ و نيز شروع سال تحصيلي جديد و جاري شدن دوباره تلاش و زندگي بر همه شما مبارك.

همايش 29

يكي ديگر از همايشهاي ماهانه انجمن كتابداران ايران روز بيست و نهم شهريور ماه در كتابخانه ملي ايران برگزار شد. پيش از برگزاري اين نشست، از ساعت دو و سي دقيقه در طبقه سوم كتابخانه ملي و دفتر معاونت، جلسه هيئت مديره انجمن با حضور آقايان خسروي، كياني، شمسبد، حافظيان رضوي، زين العابديني، عمراني، عليمحمدي و حيدري نژاد و خانمها نيازي، سودبخش و عباسي تشكيل شد. در اين جلسه پيرامون مسائلي چون فعالتر كردن شاخه هاي انجمن در استانها، وب سايت انجمن، نشريه مخصوص انجمن و نظايري از اين قبيل بحث شد. سپس در ساعت چهار در تالار شريعت زاده سخنرانيها آغاز شد. پيش از آغاز سخنرانيها آقاي عمراني درباره انجمن و انتخابات هيئت مديره آن صحبت كرد و از كتابداران دعوت كرد تا در اين انتخابات خود را كانديدا كنند و حضوري فعال داشته باشند. سخنراني اول توسط آقاي داريوش مطلبي در زمينه شابك 13 رقمي بود. ايشان در زمينه تاريخچه شابك و نيز ساختار آن توضيحاتي ارائه نمود. وي دليل 13 رقمي شدن شابك را افزايش بي رويه انتشارات چاپي و نيز الكترونيكي در قالبهاي مختلف عنوان نمود. آقاي مطلبي بيان داشت كه موسسات ملي شابك بايد نرم افزارهاي تبديل 10 رقم به سيرده رقم را به رايگان عرضه نمايند. ناشران بايد شابكها را از نو محاسبه نمايند. نرم افزارهاي كتابخانه اي بايد توانايي درك شابك ده رقمي و 13 رقمي را داشته باشند به طوريكه هردو آنها قابل دسترسي  و جستجو باشند.

سخنراني خانم لگزيان تحت عنوان بررسي كتابخانه هاي زندان در ايران ارائه گرديد. ايشان برروي 144 كتابخانه زندان در ايران تحقيق كرده بودند. از يافته هاي تحقيق اين بود كه تنها 14 كتابخانه زندان در ايران با استانداردهاي كتابخانه هاي زندان ايفلا مطابقت دارند. بيش از دوميليون كتاب در اين كتابخانه ها وجود دارد كه بيشترين سهم متعلق به كتابخانه زندان ساري با حدود يك ميليون كتاب (مشخص نشد كه عنوان يا نسخه)، و كمترين آن متعلق به كتابخانه زندان گنبد بوده است. ايشان پيشنهاد كردند كه انجمن كتابخانه هاي زندان در ايران فعال شود، كارگاههاي كتابخواني، كتاب درماني، شعرخواني در اين كتابخانه ها ارائه شود. كتابخانه ها بهترين مكان براي اصلاح و تربيت بزهكاران در زندانها هستند. با بررسي رفتار اطلاع يابي زندانيان ميتوان بهتر نيازهاي اطلاعاتي آنها را تامين نمود. حتي ميتوان كارروزي دانشجويان كتابداري را در كتابخانه هاي زندان تشكيل داد تا با كار در اين محيط آشنا و نيز آماده شوند. سپس جمعي از حضار از جمله خانمها مكتبي و  سودبخش و نيز آقاي محمدي درباره كار ايشان مسائلي را مطرح و بيان نمودند و غير از تمجيد از كار ايشان در كار برروي چنين موضوعي، در زمينه تلاش شوراي كتاب كودك در راه اندازي كتابخانه كانون  اصلاح و تربيت، چگونگي سطح تحصيلات كتابداران زندان، مسئله كتابدرماني و نيز چگونگي ارائه كتاب و اطلاعات به طبقات مختلف بزهكاران بحث و گفتگو شد. سخنران بعدي آقاي حافظيان رضوي بودند كه در زمينه طرح جامع توسعه كتابخانه هاي عمومي كشور در نهايت مهندس رهنمافر درباره كاربرد فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي عمومي – مطالعه موردي: كتابخانه هاي عمومي ايران  به ايراد سخنراني پرداختند. پس از پرسش و پاسخي كوتاه جلسه در ساعت 18 و خورده اي(!) نزديك به هفت به كار خود پايان داد.

حاشيه بدون سوگيري: از زمان شروع سخنراني ها سالن تقريبا پر بود و جمعيت به چشم مي آمد. تا نيمه سخنراني آقاي رهنمافر نيز حضور جمعيت چشمگير بود اما... گويا سخنران محترم قصد داشت هرچه مطلب بلد بود يا بهش گفته بودند را ارائه كند و توجه نداشت كه زماني محدود در اختيار دارد و با كتابداراني مواجه است كه تقريبا همگي دستي بر آتش آي تي دارند و نيازي نيست كه از تاريخچه آي تي و تاثير آن بر كتابخانه ها (مطالبي كه به قول يكي از دوستان سه چهارماه طول كشيده بود سخنران محترم در هنگام انجام يك پروژه درك كند و به وي تفهيم شود) براي آنها مكررا گفته شود. اين كار به قول معروف كتاب دي دي سي به كتابخانه ملي بردن است ( ضرب المثل جديد). نيمه هاي سخنراني ايشان دكتر افشار يك تذكر جدي به سخنران داد كه ما اين موارد را مي دانيم. خودتان چي كار كرديد؟ همان را بگوييد كه گويا به مهندس محترم برخورد و گفت به من بيست و پنج دقيقه وقت دادند كه سخنراني كنم. فكر ميكردم حوصله كتابدارها بيش از اين باشد. ولي سخنراني ايشان حدود 45 دقيقه طول كشيد و حوصله حضار هم سررفت و جز تعداد انگشت شمار كتابداران در سالن، بقيه به بيرون رفتند تا نفسي تازه كنند! جالب بود كه ايشان بازهم به كار خود ادامه داد و ذره اي از اعتماد به نفسش كم نشد!! متاسفانه كسي متوجه نشد كه در نهايت مهندس مورد نظر چه كار كرده و ايشان هم اسلايدهاي خود را در اختيار ما قرار نداد. به هرحال عده ای از اين كامپيوتريستها خود را مولد علم و اشرف مخلوقات فرض ميكنند و دوست دارند كه از بالا به افراد نگاه كنند چه رسد به اينكه طرفشان كتابداران هم باشند... به قول معروف عجب صبري دارند كتابداران...

/ 0 نظر / 63 بازدید