هفته کتاب مبارک!

هفته کتاب است و بايد مدام به مردم گفت بياييد کتاب بخوانيد و کتاب خوب می باشد و اگر کتاب نخوانيد چه می شود و بايد نمايشگاه زد و درنمايشگاه غرفه های خوراکی گذاشت و کتابهای متعلق به دوران امپراتوری بيزانس را نشان داد و با مردم مصاحبه کرد و ازمزايای کتابخوانی گفت و مردم بايد بنالند که کتاب گران است ولی ساندويچ  و پيتزا به صرفه تر است و بايد گفت کتابداران خيلی ماهند و نيک و .... نظايری ازاين قبيل!

هرسال بايد هفته کتاب را عقب انداخت و بعد خودرا به آب وآتش زد و بعدش هم ديگر خداحافظ تا سال بعد و سخنرانی های بعدی! روال همه ساله ما همين است و معلوم نيست که اين عزم ملی و غيره چه موقع بايد برای کتابخوانی و برپايی کتابخانه های مجهز راه اندازی شود.بهتر است که ازجريان وجود آب درتلمبه خارج شويم...

به هرحال- هفته کتاب با وجود تمام سختی ها برای کتابداران مبارک باشد. اميدواريم که کتابداران فردا آينده کتابداری را به دست بگيرند و ازاين وضع نابسامان رهايش کنند.روز چهارشنبه همين هفته هم گويا روز کتابدار است. به همه کتابداران واقعی مبارک باد می گوييم. با اجازه سهراب: اگر کتابدار نبود-زندگی چيزی کم داشت...

/ 0 نظر / 86 بازدید