بانك اطلاعاتي Compendex

اين بانك اطلاعاتي، امكان دسترسي به چكيده هاي منابع مهندسي را فراهم مي كند.ركوردها درآن، شامل مقالات نشريات و كنفرانسها و نيز استنادها،چكيده ها و نمايه سازي مدارك درزمينه مهندسي است.دراين پايگاه اطلاعاتي قادر خواهيد بود كه بر اساس نام پديد آور، عنوان نشريه يا كنفرانس، كليد واژه و سرعنوان موضوعي به جستجوي بپردازيد.جستجويتان مي تواند براساس سال انتشار، نوع انتشار و نيز نوع مهندسي محدود شود. اين پايگاه، استنادهايي به قبل از سال 1980دارد.22درصداز استنادها به مباحث مطرح شده در كنفرانسها تعلق دارد. وقتي كه Compendex به صورت چاپي و ازروي سي دي استفاده شود، نمايه مهندسي يا Engineering index ناميده مي شود.
پوشش موضوعي : الكترونيك- مهندسي انرژي- مهندسي محيطي - رايانه-فيزيك كاربردي- مهندسي شيمي- مهندسي زيستي- هوا نوردي و هوا فضا و …
نوع اطلاعات : كتابشناختي
روزآمدي: فصلي- با درهمكردي ساليانه
معادل چاپي: Engineering Index
معادل آنلاين: EI Compendex
توليد كننده: Engineering Information (New York)

/ 0 نظر / 70 بازدید