درباره وجين

حتما همه شما كتابداران فردا، با شرايط وجين كردن مواد كتابخانه اي آشنايي داريد. تعداد نسخه هاي بيش ازحد مورد نياز، عدم استفاده ازمنبع براي يك مدت زمان طولاني، منسوخ شدن اطلاعات منبع به مرورزمان، و… همگي ازمواردي هستند كه وجين را براي منابع كتابخانه اي الزام آورمي كنند و شما با آنها آشنايي داريد يا اگر كارورزي 1 گذرانده باشيد، حتما تجربه وجين كردن به صورت صوري، را پشت سرنهاده ايد. خب ، حالا نكته دراينجاست كه اين مواد وجين شده پس ازوجين شدن چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟ تصور مي شود كه دراين مورد يك استاندارد خاصي وجود نداشته باشد. يا حداقل اين كار به خود كتابخانه ها واگذار شده باشد تا درخط مشي خود لحاظش كنند. اما خب، هركتابخانه اي بسته به كاركردش و خط مشي خودش، يكي ازاين كارها را صورت مي دهد: مواد وجين شده را به يك كتابخانه كه به آنها نيازدارد، طبق ضوابط خاصي مي فروشد، امانت مي دهد يا هديه مي كند. يا اينكه مواد كتابخانه اي وجين شده را در محلي ديگر خارج ازكتابخانه براي استفاده هاي برخي محققان و مراجعان سمج(!!) نگهداري و مجددا رده بندي مي كند و يا اينكه همه مواد وجين شده را به سازمان بازيافت مي بخشد ، يا اينكه … يا اينكه همه اش را به يك رودخانه مي ريزد!! به هرحال مواد مال كتابخانه است و حق دارد تصميم بگيرد كه چه باآنها بكند.
ولي ما فكر مي كنيم كه قبل ازدورريختن كامل و نهايي مواد كتابخانه اي كارهاي ديگري هم مي شود كرد تابه قول معروف،يك مراجعه كننده از تك تك اطلاعات موجود و مورد نيازش سود ببرد. يكي ازكارهاي مناسبي كه دراين زمينه مي شود كرد، برپايي يك نمايشگاه كتاب ازكتابهاي وجين شده است كه بازديد و خريد ازنمايشگاه براي همگان آزاد باشد. البته مي توان اين كاررا به صورت هفتگي هم انجام داد تا فشار زيادي روي كتابخانه وارد نشود. خب ازاين طريق، يك منبع كوچك درآمد براي كتابخانه به وجود مي آيد. بعد هم ازاين طريق براي كتابخانه، به صورت طبيعي، تبليغات مناسب صورت مي گيرد. يعني اينكه مي توان ازاين فرصت استفاده كرد و خدمات كتابخانه را به مشتريان نمايشگاه معرفي كرد. تشويق به مطالعه و استفاده ازكتابخانه را مي توان ازاين روش هم، انجام داد. نظر شما چيست؟ ديگر چه كارهايي مي توان دراين زمينه كرد؟

/ 0 نظر / 86 بازدید