كتاب درنگاه ديگران

exportImage.asp?s=cano&i=10656459&w=250&h=377
يكي ازكتابفروشان شهرناپل ايتاليا، هنگامي كه صبح به مغازه آمد ، ديد درسمت چپ و راست مغازه اش دو آگهي بزرگ چسبانده اند با اين مضمون: بزرگترين كتابفروشي ناپل و بزرگترين كتابفروشي ايتاليا. صاحب مغازه كوچك و محقر،مغزخودرا به سرعت به كارانداخت و پارچه اي را بالاي مغازه اش زد: (( درب اصلي و ورودي))
جالب بود؟!
منبع: گزارش كتاب، دي 1381

/ 0 نظر / 76 بازدید