بی سیزده بدر بی مراسم دید و بازدید نوروز

امسال به خاطر همجواری با ویروس کرونا از سیزده بدر هم محروم شدیم. هر چند که هروقت یادم می آید هر سال مردم در پارکها و کوهها گله به گله کنار هم می نشستند و بساط جوجه راه می انداختند تنم می لرزد. همیشه دوست داشتم جایی بروم خلوت و عاری از شلوغی! اصلاً دوست نداشتم هیچ سالی جایی این شکلی بروم برای در کردن سیزده! صبح که رفتم زباله های خشک را سرکوچه در سطل آشغال بگذارم نگاهی به پارک قیطریه انداختم.  پرنده پر نمیزد. حتی فکر کنم گربه ها هم بی حال و مریض شده اند. کنار کوچه کز کرده اند و با نگاهی که انگار سرشار از یک یأس فلسفی است به آدمها می نگرند و لابد با خودشان می گویند با این کره زمین و طبیعت و خودتان و ما چه کرده اید! القصه امسال از سیزده بدر خبری نیست و از مراسم دید و بازدید نوروزی دانشگاه هم خبری نیست. طی 2 سال قبل روز سیزدهم فروردین می رفتیم دانشگاه و سفره نوروزی را برای مراسم دید و بازدید نوروز دانشگاه و شلپ شلپ بوس کردن و دست دادن با هم و بعد صرف شیرینی و ناهار آماده می کردیم. یک مراسم طولانی و فشرده که بشدت استرس زا برای ما و حسنش این بود که همه همکاران یکجا همدیگر را می دیدند. امسال این مراسم را نداریم و با نگاهی نگران به ته مبهم این قضیه کرونا می نگریم. این آخرین سیزده بدر قرن 14 شمسی بود. سال دیگر اگر زنده بودیم در قرن 15 سیزده بدر را می بینیم یا نه؟! 


/ 0 نظر / 99 بازدید