… بين آدمها!

عرض كنيم كه ما گاهي اينجا مطالبي را مي آوريم كه خشكي و انعطاف ناپذيري و بي محتوايي مطالبمان، شمارا آزرده نكند! خلاصه كنيم. زمان جواني اولمان، يك نواري بود كه هفت شاعر و هفت ترانه (حقيقت دارد) نام داشت، محتواي جالبي داشت. يكي ازاين روزهاي داغ داشتيم اين نوار را گوش مي كرديم كه رسيد به شعري از خانم م. ح كه خودشان دكلمه مي كردند و با اين مصراع شروع مي شد: چقدر فاصله اينجاست بين آدمها. ما كمي اين شعر را دستكاري كرديم تا هم تنوعي ايجاد شده باشد و هم گوشه اي ازدرد دل كتابداران بيان شده باشد… اين مطلب را اگر خواستيد بخوانيد تا يك فكري ديگر بكنيم!

((چقدر فاصله اينجاست بين آدمها))
چه عمر مطالعه كوتاهست بين آدمها
كسي سراغ كتابخانه را نمي گيرد
و آن هنوز شكوفاست بين آدمها
ميان كوچه و بازار فقط رستوران است
هجوم ممتد به آنجاست بين آدمها
زدانش و فن و تخصص دگر سراغي نيست
چقدر قحطي فكر است بين آدمها
مگر كه كتابخانه ها چقدر جا دارد
چقدر كتاب در دنياست بين آدمها
چه ماجراي عجيبي است اين كتابدار شدن
و اهل كتاب چه رسواست بين آدمها
كسي به حال كتابداران دلش نمي سوزد
چقدر كتابدار تنهاست بين آدمها
كتابدار خوب بودن چه كار دشواري است
((چراكه تنها او دلش به وسعت درياست بين آدمها))

/ 0 نظر / 71 بازدید