کلاسی متفاوت

روز یکشنبه کلاس درس تولید مواد آموزشی طور دیگری برگزار شد. قضیه از این قرار بود که در آغاز ارائه یکی از دانشجویان، برای نوشیدن آب از کلاس بیرون رفتم وقتی خواستم برگردم دیدم از داخل کلاس، سروصدای دانشجویان می آید و دانشجوی ارائه دهنده با فریاد، خطاب به یک نفر از همکلاسیهایش می گوید لطفاً سرجایت بنشین و گوشیت را هم خاموش کن! بحث داشت به جاهای باریک می کشید که ناگهان یک نفر با عصبانیت از کلاس آمد بیرون و در کلاس را به هم زد! با حیرت به این صحنه نگاه کردم و بعد وارد کلاس شدم. پرسیدم چه خبره؟ چی شده؟ مشکلی پیش آمده؟ دانشجویی که قرار بود درس را ارائه دهد کمی عصبی بود. گفتم برود کمی آب بخورد و بیاید. کلاس ساکت بود و یکی دو نفر هم ریزریز و آهسته می خندیدند. یک نفر هم انگار یواشکی داشت فیلم می گرفت. کمی که گذشت و آرامش بر کلاس حاکم شد، دانشجوی مذکور به ارائه مقاله خود پرداخت. 

جو کلاس عوض شد و بحث راجع به هنر اجرا و اثرات در یادگیری صورت گرفت. به این معنا که با استفاده از این فن، سخنران یا مدرس، ابتدا مخاطبان خود را با یک حرف یا رویداد غیرمنتظره در شوک و حیرت قرار میدهد تا تمرکزشان بالا رود و کنجکاو شوند. سپس آرام آرام بحث کلاس را مطرح می کند.ایندا روش، امکان مشارکت در یادگیری را از سوی فراگیران به سرعت افزایش می دهد و باعث علاقه مندی آنها به مباحث کلاس یا سخنران می شود. جالب است بدانید تمام اتفاقات رخ داده در کلاس، از قبل با دانشجویان هماهنگ شده بود و این سناریو را آنها برای ارائه متفاوتشان داده بودند. کلاس آن روز خیلی لذت بخش بود چون همه در بحث مشارکت کردند و خودم هم نکات تازه و جالبی از دانشجویان آموختم. هنر اجرا یا پرفورمانس آرت هر چند به تئاتر مربوط می شود ولی در زمینه آموزش نیز میتواند کاربرد داشته باشد.

/ 0 نظر / 72 بازدید