اسفندانه

اسفند که می آید نفسهای سال کهنه به شماره می افتد..و با سرعت می رود تا جای خود را به سال تازه تر بدهد. تکاپوها بیشتر می شود. چیزی تا عید نمانده..فقط چند روز دیگر.. روزهای پایانی سال را با شادی سپری کنید. درآخرین ماه اسفند نیز کماکان سر کتابداران شلوغ است و بازار همایش و نشست داغ.

ماه پر نشست

مجمع عمومی و همایش ماهانه انجمن با موضوع هفتاد سال آموزش کتابداری ایران در کتابخانه ملی از ساعت ١۶ برگزار می شود. اما همان روز و در دانشگاه یزد ادکا کارگاه آموزشی کتابخانه های دیجیتال را برای کتابداران و دانشجویان کتابداری این دانشگاه با حضور آقای کاظم حافظیان رضوی برگزار خواهد کرد.

اما روزهای ١۴ . ١۵ اسفند در ساختمان گنجینه اسناد همایش ملی و بزرگ ادکا با عنوان ترویج علم برگزار خواهد شد. در کنار این همایش کارگاههای آموزشی نیز برگزار خواهد شد.  و سرانجام ١٩ اسفند مجمع عمومی و انتخابات ادکا برای هیات مدیره جدید برگزار خواهد شد.  سلامت و شاد و درپناه حق روزهای پایانی سال را طی کنید.

/ 0 نظر / 67 بازدید