عوامل بازدارنده آموزش كاربران دركتابخانه هاي دانشگاهي ايران(3)

عوامل فرهنگي-اجتماعي:
مجموعه شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران باعث شده است تا نه تنها نياز به اطلاعات ازسوي مسئولين مملكت جدي تلقي نشود، بلكه مشكلات موجود درنظام آموزش و پرورش، عدم آمادگي علمي برخي اساتيد، ارائه مدرك همتراز دربرخي مراكزدانشگاهي با تلاش كمتر و … سبب شده كه دانشجويان نسبت به مطالعه و تحقيق و يادگيري و دسترسي به اطلاعات بي انگيزه باشند.
دانشجو و استادي كه درتنگناي اقتصادي محصورشده است، يا علم و دانش نميخواهد يا آنرا فقط براي كسب نان و نام ميخواهد. شيوه جذب دربازار كاربعدازترك دانشگاه يا حتي عدم جذب فارغ التحصيلان دربازار كار نيز ازعوامل بي انگيزه بودن دانشجويان براي كسب علم و اطلاعات است.
يكي ازپژوهشگران ايراني به نام سركارآراني ميگويد: درژاپن، امتحان ورودي دانشگاهها به ((جهنم امتحان)) مشهور است؛ ولي شركتها براي استخدام افراد به دانشگاه محل تحصيل، شخصيت فردي و دانش پايه افراد توجه دارند و اين يعني تضمين شغل و زندگي آينده.
بيكاري دانش آموختگان داننشگاههاي ايران، كه ناشي ازبرنامه ريزيهاي نادرست است، طبعا برروند آموزش عالي ايران تاثيرمنفي ميگذارد و انگيزه اي براي كسب اطلاعات و استفاده ازكتابخانه باقي نمي ماند.انباشت سرمانه انساني با تاكيد بردانش افراد، مهمترين موتورمحركه اقتصاد جامعه است. بنابراين با تلاش درجهت اصلاح ارزش و جايگاه اطلاعات دربرنامه ريزيها، استخدام و …، احداث و توسعه كتابخانه هاي آموزشگاهي و استفاده ازمنابع اطلاعاتي درمدارس و ساير عوامل ديگر، ميتوان مشكلات فرهنگي و اجتماعي درجهت استفاده ازكتابخانه هاي دانشگاهي را برطرف كرد.

-بازهم اطلاعاتي ازLisMis. . دراينجا، ماجراي يك زنداني ذكرشده كه اورا متصدي كتابخانه زندان ميكنند. وي براي سروسامان دادن به كتابخانه، به افراد مختلفي نامه مي نويسد و تقاضاي بودجه و كتاب براي كتابخانه ميكند، اما درمدت شش سال كسي به او پاسخي نميدهد. اما درنهايت، مقدارزيادي كتاب و مقداري نيز پول به كتابخانه ميرسد. اين مطلب، نشان داده كه كتابداران، حتي درزندان، چقدر شكيبا هستند!

کم فروغ بودن گروه خبری
-هرچند كه گروه خبري مجددا راه اندازي شده و ما ازاين بابت هم خوشحاليم و هم ازدكترفتاحي تشكرميكنيم، ولي هنوز به دليل بحراني كه درآن درماههاي پيشين رخ داد، خيلي ها ازگروه كنار كشيده اند و فقط به خواندن مطالب اكتفا ميكنند يا اينكه عضويت خود را قطع كرده اند. فعلا اين گروه، جذابيت سابق خودرا جهت تبادل اطلاعات بين كتابداران ندارد. بايد منتظرآينده بود.

-شنبه هفته آينده برابر با ۱۴ شهريورماه جلسه دفاع خانم رضوانی ازاراشد دانشگاه شيراز برگزارميشود. اطلاعاتی که داريم حاکی ازآن است که موضوع دفاع ايشان مقايسه ابرموتورهای کاوش است. جزئيات بيشتر باشد برای بعداز دفاع ايشان.

آگهي استخدام
دانشگاه تربيت مدرس براي تامين نيروي انساني خود به صورت پيماني، پس ازبرگزاري آزمون، مصاحبه و گزينش پنج نفر كتابدار، مرد و زن، را استخدام ميكند. حداقل تحصيلات دارابودن دانشنامه ليسانس كتابداري ذكرشده است. براي كسب اطلاعات بيشتر بادانشگاه تربيت مدرس تماس بگيريد.

/ 0 نظر / 62 بازدید