کتابخانه های تک کتابدار

درصدزيادی ازکتابخانه های تخصصی آنقدرکوچک هستند که فقط يک کارمند دارند.اين کتابخانه ها عموما به داشتن کتابداران منفرد مشهورهستند.گاهی اوقات متصدی کتابخانه يک کتابدارحرفه ای تحصيلکرده و متخصص است و يک دستياربه عنوان تایپيست به صورت پاره وقت دراختياردارد.

((کتابدارتنها)) يا Solo Librarian  درکتابخانه های اختصاصی مديريت بيشتربخشها را برعهده دارد.البته دراين کتابخانه هنوز مسائلی چون فراهم کردن بودجه-برنامه ريزی جهت خدمت رسانی به کاربران- و ... وجود دارد.اين کتابدار کليه وظايف مجموعه سازی-خدمات مرجع-فهرست نويسی-رده بندی-امانت منابع و ....را برعهده دارد.کتابدار دراين حالت-آزادی عمل بيشتری را دارد.البته امکان ارتقا و پيشرفت درچنين کتابخانه هايی تقريبا وجودندارد.

مشکل ديگرچنين کتابخانه ای-اين است که هنگام ازدحام جمعيت اگرکتابداردستياری دراختيارنداشته باشد اداره کتابخانه غيرممکن خواهدشد.وجود يک دستيارجهت کمک به کتابدارضروری ميباشد.

کتابدارتنها بودن يک حرفه انعطاف پذير و متعلق به آينده است و ميتواند مديريت همه جنبه های خدمات اطلاعاتی را شامل شود.اگرکتابدارتنها قصد دارد موفق باشد بايد درزمينه مديريت-بينش و آگاهی و نيزالگو داشته باشد.بهتراست کتابدارتنها با کتابداران کتابخانه های مشابه درتماس باشد وازتجربيات آنان استفاده کند.

کتابدارتنها بودن بهترين فرصت جهت معرفی کتابداران و خدمات آنها به جامعه کاربران است.

/ 0 نظر / 334 بازدید