آسمان بارامانت نتوانست كشيد

exportImage.asp?s=cano&i=10665290&w=336&h=172
اين هم يك خبر براي اهل كتاب، كتابداري و اطلاع رساني. زني پس از94سال كتابي را كه ازكتابخانه امانت گرفته بود، پس داد. خانم((كلي وودوارد)) درحاليكه ازشدت كهولت سن، قادر به راه رفتن نبود كتابي را كه درسوم ماه مي 1909ازكتابخانه ورئول، امانت گرفته بود به مديريت كتابخانه تسليم كرد.
طبق قوانين اين كتابخانه،جريمه نگهداري كتاب روزانه 2سنت، بوده كه با اين حساب بايد 658دلار جريمه مي پرداخت، اما مدير كتابخانه ازگرفتن جريمه صرفنظر كرد. اين خانم اين كتاب را دراتاق زيرشيرواني پيدا كرده و تصميم گرفته كه آن را به كتابخانه پس بدهد. وي مردد بود كه آيا باورمي كنند كه كم حواسي باعث تاخير درپس دادن كتاب شده است. رئيس كتابخانه ازامانتداري اين خانم تشكر كرد و اينك كتاب دريك قفسه مخصوص به عنوان يادگاري و خاطره اي شيرين نگهداري مي شود…
مي دانيد چي به خاطرمان آمد؟ ياد يك بنده خدايي افتاديم. ايشان كتابهايي را كه ازكتابخانه امانت گرفته بودند دريك قفسه مخصوص درمنزلشان به عنوان يادگاري و خاطره اي شيرين نگهداري مي كردند! تازه غير ازاين يك چيزي ديگر هم به خاطر آورديم. ياد برخي دانشجويان افتاديم كه حرف دل خودرا درون كتابهايي كه امانت مي گرفتند مي نوشتند! يادكساني افتاديم كه مطالب مورد نظر خودراازكتابهايي كه امانت گرفته بودند،مي بريدند!البته چيزهاي ديگري راجع به امانت يادمان آمده ،ولي چون گوشمان هنوزدرد مي كند، خودتان هم يك چيزهايي يادتان بيايد!
شايد لازم باشد براي بررسي واژه ((امانت)) و كاربردهاي آن يك سمينار بگذاريم؟! نظرشماچيست؟! لازم به ذكر است اين خبر را ازروزنامه ((خبرجنوب)) امانت گرفتيم.

/ 0 نظر / 75 بازدید