محقق است که حاصل بصر دارد ولی ...

ازمسائل بسيار مشهود ضعف مديريتی کتابخانه های ما عدم وجود مديران کتابدار و متخصص درزمينه کتابداری و اطلاع رسانی و دردآشنا با کتابداران است.اين مساله که خيلی دردناک است ولی بدتر ازآن زمانی است که مدير يک کتابخانه تحصيلات کتابداری داشته باشد ولی به قدری خودش را درکارهای جنبی غرق کند که فراموش کند که وظيفه مديريتی او خيلی حساس است و بايد به کارمندان و مراجعان و کلا کتابخانه ای که مديرش است توجه اساسی کند.پژوهش بسيار نيکوست ولی به شرط آنکه سبب غفلت از مديريت کتابخانه و رسيدگی به وضعيت آن نشود. حال راهنمايی دانشجويان هم که جای خودش را دارد. درواقع کتابداربودن مدير کتابخانه و درگير بودن او با کارهای اجرايی و پژوهشی مختلف عواقب خطرناکی را به همراه خواهدداشت.

/ 0 نظر / 90 بازدید