جامعه اطلاعاتي: مفاهيم و مؤلفه ها(قسمت اول)

يكي ازكتابداران فردا كه ازدانشگاه شيراز،دوره كارشناسي را به پايان رسانده و جزو اراشد آينده است، مقاله اي را به مضمون ذكر شده براي روزنامه خبرجنوب فرستاده كه ما درچند قسمت آن را به شما ارائه مي دهيم.اين هم مقاله خانم شيوارضايي:
بنيادي ترين فرآيند اجتماعي ارتباطات است. ارتباطات تكنيكي است كه افراد براي زندگي دراجتماع، به آن وابسته هستند.زيرا ازطريق ارتباطات است كه اطلاعات انتقال مي يابد. ارتباط درجوامع انساني امري اجتناب ناپذير است و جامعه انساني بدون ارتباط معنا و مفهومي ندارد. ارتباط ممتازترين وجه ازوجوه زندگي بشري است،حتي درجوامع غيرانساني نيزما شاهد نظام ارتباطي هستيم.
بشردرروزگاران نخستين عمرخود فقط مي توانست احساسات معيني را به وسيله اصوات و حركات نشان دهد كه نشان دهنده شيوه ابتدايي تبادل فكراست.با گذشت زمان و احساس نيازبه تكلم،زبان گفتاري شكل پذيرفت و ارتباط جوامع انساني تولدي جديد يافت به طوري كه زبان گفتاري ازهنگام پيدايي آن تا هزاران سال،مؤثرترين وسيله ارتباط فكري بود،اما محدوديتهاي خاص زبان،ازجمله محدويت زماني كه دوباره شنيدن آن امكان ندارد و محدوديت مكاني كه بعد محدودي را دربرمي گيرد،نيازبه وسيله ارتباطي ديگر احساس شد و فكر انسان را به خود مشغول كرد و درنهايت انسان توانست زبان نوشتاري را ابداع كند.
پيدايش خط،ارتباط جوامع انساني را وارد مرحله جديدي كرد،به طوريكه تاريخ نگاران زمان شروع دوره تاريخي را همان زمان ابداع خط مي دانند و دوره قبل ازاختراع خط را دوره ماقبل تاريخ مي نامند.
پايان بخش اول.

/ 0 نظر / 65 بازدید