کوچ..

گاهی هیچ خبری نیست..گاهی سکوت و رکود وگاهی..خبرها پشت هم می آیند. خوب وبد. شاد و غمگین.اقای دکتر خسرویعزیز..کوچ داماد عزیزتان روحمان را آزرد و لحظات را برما سخت ساخت.مسلمااین لحظات برشما سخت تر گذشته است. مصیبت وارده را تسلیت عرض میکنیم. صبورباشید و آرام..

تغییر محل نشست ادکا

نشست دوم ادکا با موضوعهمایشهای کتابداری در آیینه نقدکه پیش از این قرار بود در کتابخانهحسینیه ارشادبرگزار شود به دلیل پاره ای سوءتفاهمها و عدم حمایت از سوی کتابخانه مزبور در همان ساعت بهکتابخانه ملیمنتقلشد. این نشست با حضور اساتید و دانشجویان کتابداری و نیز کتابداران گرامیبرگزار خواهد شد. زمان ساعت 16 تا 18 و مکان سالن دویست نفری کتابخانهملی.

پی نوشت: گاهی برخی سوتفاهم هاکار دست آدم می دهد و آنچه که نباید، روی میدهد. امیدواریم کههرگز این سوتفاهم ها هرگز ندهد و با نگرش مثبت به همه چیز، همگی یکدست و یکپارچه کنار یکدیگر و باهم باشیم.

/ 0 نظر / 78 بازدید