دفاع ازپايان نامه به اضافه چندتانکته

οدوشنبه هفته جاری جلسه دفاع ازپايان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای اميری -دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ورودی ۱۳۸۱ درزمينه مديريت کتابخانه های دانشگاهی برگزارخواهدشد.چکيده پايان نامه ايشان را به زودی تهيه ميکنيم و دراختيارتان قرارميدهيم.استاد راهنمای ايشان آقای دکترکوکبی هستند.

ο با اين اوضاعی که درآزمون کارشناسی ارشد امسال پيش آمده  معلوم نيست که امتحان دکترا چطور بوده يا خواهدبود! اگر خبری به دستمان رسيد حتما روشن گری خواهيم نمود.

ο شنيده های ما حاکی ازآن است که کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولژی شيراز نسبت به استخدام چند کتابدار اقدام کرده است و دراين زمينه به روزنامه ها اعلان داده است.خواهشمنديم که اگرکسی دراين زمينه اطلاعات کافی دارد آنرا دراختيارسايرکتابداران فردا قراردهد.

ο اميدواريم که کتابخانه مرکزی هرچه سريعتردرتهيه منابع مورد نيازدانشجويان دکترای کتابداری و اطلاع رسانی سال آينده اقدام نمايد.

ο يکی ازکتابخانه های تخصصی موجود دراهواز-پس ازاينکه با تلاش دوکتابدارمتخصص راه اندازی شد و موقعيت مناسبی به دست آورد مديريت آن را به يک غيرکتابدارسپرد.گويا کم کم مديريت کتابخانه ها برای غيرکتابداران هم سکوی پرتاب است.

 ...

/ 0 نظر / 70 بازدید