هركس به طريقي صفت حمد تو گويد

هركس به طريقي صفت حمد تو گويد
بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه

دوست عزيزي درگروه خبري راجع به علامه پروري و مسائلي ازاين قبيل، ديدگاه انتقادي خودرا دراين مورد بيان كرده اند.اين پاسخ كتابداران فردا به نظرايشان است. البته پاره اي ازمسائل ذكرشده دريادداشتهاي قبلي آمده اند:
به نظرما، لازم نيست كه ما به فكر اين باشيم كه چه كسي به قول دوست عزيزما، علامه است يا نيست. كارما علامه پروري نيست. كارما انگيزه پروري براي دانشجويان و محققان و خدمت رساني به جامعه اطلاعاتي است. انگيزه پروري براي كاوش بيشتر براي كنجكاوي و تفحص بيشتر درمسائل كتابداري. اصلا چرا ما درباره كتابداري كتاب و مقاله و غيره مي نويسيم؟ آيا هدفمان كسب نان و نام است يا اينكه راههايي بهتر براي بهبود خدمات مراكزاطلاع رساني و كتابخانه اي ارائه ميدهيم؟ به عقيده ما مورد دوم پايه و اساس انگيزه نگارش كتاب و مقاله و پژوهش درعرصه كتابداري و كتابخانه است. امروزه، تك محوري بودن ازسوي جامعه برتابيده نميشود و ما براي پيشرفت بيشتر نياز به همكاري و همفكري و همياري با يكديگر، داريم. ما براي پيشرفت رشته خود، بايد ابتدا دانش خود را گسترش دهيم و اين ميسر نميشود مگر با راهنمايي جستن ازاساتيدي كه عمر خود را دراين رشته قرارداده اند و نيز همكاري نزديك با هم. رازموفقيت رشته هاي ديگر چيست؟ چرا رشته شيمي درتوليد اطلاعات حرف اول را ميزند؟ چون همه افراد مرتبط با علم شيمي، ازيك دانش آموز گرفته تا يك پرفسور همگي دريافته هاي علمي درشيمي، باهم همكاري دارند و مشاركتي كارميكنند.
لازم نيست كه حتما چراغ به دست بگيريم و درجستجوي علامه باشيم. تك تك ما ميتوانيم نه يك علامه، بلكه نخبه دركتابداري باشيم. چون هركدام درحال تلاش براي پيشرفت رشته خود به منظور خدمت به جامعه اطلاعاتي هستيم. يقين داشته باشيد كه اگر تحمل عقيده يكديگر را داشته باشيم و درتوليد اطلاعات علمي رشته خود، باهم همكاري و مشاركت داشته باشيم، سهمي ارزنده درپيشرفت كتابداري ايران داريم. به اين ترتيب ازپديده رقابتهاي منفي و (( نخبه كشي دركتابداري)) جلوگيري كرده ايم.
مطمئن باشيم كه همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز به دنيا نيامده اند.

/ 0 نظر / 85 بازدید