معرفي كتاب

كتاب (( تاثير اطلاعات بر جامعه، بررسي ماهيت،ارزش و كاربرد اطلاعات))، نوشته مايكل و. هيل، ترجمه آقاي محسن نوكاريزي، ازانتشارات نشر چاپار است.اين كتاب، اطلاعات را ازجنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داده است.
كتاب(( استاندارد بين المللي كتاب شناسي توصيفي منابع الكترونيك)) نوشته كي.جي. سور و ترجمه آقاي علي رشيدي و از انتشارات موسسه فرهنگي شاهد ايثارگران است.


/ 0 نظر / 65 بازدید