خبرهای تازه

خبر اول اينکه کتاب ((خدمات کتابخانه درنظر و عمل)) اثر مايکل باکلند و ترجمه دکترمرتضی کوکبی و ازانتشارات چاپار به بازارآمده است.

خبردوم هم درباره برگزاری ششمين همايش ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با تکيه بر نظامهای نوين اطلاع رسانی و پژوهشهای پزشکی دراصفهان است.اين همايش ده ارديبهشت برگزارميشود.برخی ازموضوعات اين همايش عبارتند از:

1- نقش کتابدار و اطلاع رسان به عنوان همکار در تحقيقات پزشکی

2- روشهای نوين دسترسی محققان به اطلاعات پزشکی

3- بهره وری پژوهشگران ار منابع نوين اطلاعات پزشکی

4- وضعيت نظامهای اطلاع رسانی پزشکی در ايران

5- شبکه های اطلاعاتی پزشکی و فن آوری ارتباطی ايران

6- روش شناسی در ايجاد نظامهای اطلاع رسانی ايران

7- نظام ملی اطلاع رسانی: حال و آينده

8- استانداردها در نظامهای اطلاع رسانی ايران

برای کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد به اين نشانی يعنی:

 پايگاه اطلاع رسانی سمينارها و همايشهای ايران سربزنيد.

اما خبرسوم-شنيده های ما حاکی ازآن است که هنوز برگه های آزمون دکترا دردانشگاه چمران اهواز تصحيح نشده است.قراراست که گروه زبان تا آخراين هفته نسبت به تصحيح اوراق امتحان زبان اقدام کند.کسانی که نمره زبانشان ازحدمتعارف کمتر باشد-برگه های امتحانی دروس اصلی شان تصحيح نخواهد شد.تاآخراين هفته درباره نتيجه آزمون دکترای کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه چمران اهواز خبرهايی خواهيم داشت.

 

    

 

   

 

   

 

 

 

 

 

     

/ 0 نظر / 78 بازدید