سید تقی: راننده جرثقیل

در راه بازگشت به منزل، در اتوبوس نشسته بودم و کتاب چکیده مقالات همایشهای یک انجمن علمی دانشجویی را ورق میزدم که البته مربوط به حوزه کتابداری نبود. روبرویم جوانکی آفتاب سوخته با یک ساک دستی نشسته بود و با گوشی همراهش با مخاطبش که معلوم بود عصبانی است صحبت میکرد. با دلخوری گوشی را قطع کرد. کمی که گذشت پرسید: ببخشید! این چیه که میخونید؟ برایش توضیح دادم. آهایی گفت و با گوشی اش بازی میکرد. ثانیه هایی بعد دوباره پرسید: اهل کتاب خواندن هستید یا نه؟! مانده بودم که چطور پاسخش را بدهم. فقط سری به نشانه تایید تکان دادم.

با خوشحالی دست توی ساکش کرد و سه چهار تا کتاب در آورد و گفت اینها را ببین! عالی هستند با اینها زندگی میکنم! کتابها بسیار کهنه و تاریخ انتشارشان به دهه 1350 میرسید. بعد گفت اینهایی که تو میخونی همه اش چرت است! به هیچ دردی نمیخوره! خیلی عادی گفتم که هرکسی سلیقه ای دارد دیگر. حوصله بحث کردن با کسی که نمیشناسمش را نداشتم.

کمی که گذشت، حس عجیبی میگفت با او وارد صحبت شو ببین کیست و چطور است که همراه خودش کتاب دارد. آنهم این همه قدیمی؟! این بود که صحبت را با او شروع کردم. پرسیدم: کتاب دوست داری؟ کتاب میخونی؟ با خوش رویی انگار که منتظر سوالم بود گفت: خیلی زیاد! یک عالمه کتاب توی خونه دارم که هرروز میخونم. دوره شان میکنم. پرسیدم که کتابخانه هم می روی؟ گفت وقت نمیکنم. فقط یک ساعت و نیم وقت آزاد دارم که توی قهوه خونه پرش میکنم. کتابهایم رو هم در راه سفر میخونم. شعر هم میگم. مطلب هم می نویسم. اکثر دوستانم همه رفتند و به جایی رسیدند و من هیچی. گاهی سنتور هم می زنم. چون دیپلم هنر دارم. خیلی از کتابهایی که می بینم به هیچ دردی نمیخورن. محتواش با مغزم جور در نمیاد. به من نمی چسبن. همه شان چرت هستند. 

چانه اش حسابی گرم شده بود. میگفت درسته میرم قهوه خونه ولی کتاب هم میخونم. سراغ مواد و  اعتیاد هم نمیرم. همین کتاب خوندنم باعث شده آدم بمونم و فهم داشته باشم..و... خیلی دوست داشتم این گفتگوی جالب ادامه پیدا کند. ولی باید پیاده میشدم. با او دست دادم که خداحافظی کنم. پرسیدم: خب حالا چی صدات کنیم؟ گفت: سید تقی راننده جرثقیل. پیاده شدم در حالیکه به سید تقی و سید تقی ها فکر میکردم ارام آرام به منزل رفتم. 

/ 0 نظر / 64 بازدید