درآمدي‌ بر كارورزي(1)

exportImage.asp?s=cano&i=11033112&w=330&h=220
كارآمد شدن‌ دانشجويان‌ در هر زمينه‌، چيزي‌ فراتر از آموخته‌هاي‌ نظري‌ كلاس‌ درس‌ را مي‌طلبد و نتايج‌ مثبتي‌ كه‌ از همپاشدن‌ علم‌ با عمل‌ حاصل‌ مي‌شود بر هيچ‌كس‌ پوشيده‌ نيست‌رشته‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ نيز از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نيست‌. برنامة‌ كار عملي‌ كه‌ براي‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ در نظر گرفته‌ شده‌ همانند بسياري‌ از ديگر رشته‌ها با عنوان‌ كارآموزي‌ و كارورزي‌ بيان‌ مي‌شود.
با بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ نويسندگان‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ براي‌ انجام‌ يك‌ كارورزي‌ صحيح‌ و موثر عواملي‌ همچون‌ مديريت‌، برنامه‌ريزي‌ صحيح‌، نوع‌ كار ارائه‌ شده‌ به‌ كارورز، ميزان‌ اعتبار دورة‌ كارورزي‌، و حمايت‌هاي‌ جانبي‌ از كارورز دخيل‌ هستند.
كارآموزي‌ و كارورزي‌ دو واژة‌ آشنا براي‌ اكثر دانشجويان‌،بخصوص‌ دانشجويان‌ رشتة‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ است‌.
شباهت‌ اين‌ دو واژه‌ تا حدي‌ است‌ كه‌ حتي‌ بسياري‌ از افراد آن‌ها ر ا يكي‌ مي‌دانند و تفاوتي‌ بين‌ آن‌ دو قائل‌ نمي‌شوند و از هر دو عنوان‌ براي‌ يك‌ منظور استفاده‌ مي‌كنند.در فرهنگ‌ علوم‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ براي‌ اين‌ دو واژه‌ تعاريفي‌ به‌ شرح‌ زير ارائه‌ شده‌ است‌:
كارآموزي‌: (1) افزايش‌ دادن‌ مهارت‌ها، آگاهي‌ها و تجارب‌ حرفه‌اي‌ و غيرحرفه‌اي‌ كاركنان‌ به‌ منظور آماده‌ ساختن‌ آنان‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ خاص‌.
كارورزي‌: (2) دورة‌ خاص‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ و تحت‌ نظارت‌ در كتابخانه‌ يا مركز اطلاع‌رساني‌.
كارآموزي‌ و كارورزي‌ هر دو متمم‌ و مكمل‌ دروس‌ نظري‌ مي‌باشند و چه‌ بسا اهميت‌ يك‌ كارورزي‌ صحيح‌ از دروس‌ نظري‌ بيش‌تر باشد و طبق‌ نظر برخي‌ از متخصصان‌ اين‌ رشته‌، اثري‌ كه‌ تجربه‌هاي‌ كارآموزي‌ و كارورزي‌ در آيندة‌ شغلي‌ فرد مي‌گذارند از نظريه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در پشت‌ ميز مؤثرتر است.
‌ تعاريف‌ بالا، كارآموزي‌ و كارورزي‌ هر دو يك‌ هدف‌ مشترك‌ را دنبال‌ مي‌كنند و آن‌، كسب‌ مهارت‌ و تجربه‌ و به‌ مرحل ة‌ عمل‌ رساندن‌ اندوخته‌هاي‌ نظري‌ كلاس‌ درس‌ است‌. براساس‌ بررسي‌هايي‌ كه‌ در اين‌ مطالعه‌ صورت‌ گرفته‌، اولين‌ تفاوت‌ كارآموزي‌ با كارورزي‌ جنبة‌ اختياري‌ يا اجباري‌ بودن‌ آن‌ است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ در كارآموزي‌، كارآموز از طرف‌ دانشگاه‌ موظف‌ به‌ گذراندن‌ ساعات‌ مشخص‌ كار عملي‌ در كتابخانه‌ است‌ و در انتهاي‌ ترم‌ نيز موظف‌ به‌ ارائة‌ نمرة‌ كارآموزي‌ به‌ دانشگاه‌ است‌. اين‌ نمرة‌ نشان‌ دهندة‌ ميزان‌ يادگيري‌ و فعاليت‌ كارآموز در كتابخانه‌ است‌.اما در كارورزي‌، دانشجو با ميل‌ خود و بدون‌ هيچ‌ اجباري‌ از طرف‌ دانشگاه‌ براي‌ كسب‌ تجربه‌ و معلومات‌ منحصر به‌ فرد ، داوطلب‌ حضور در كتابخانه‌ يا مركز اطلاع‌رساني‌ مي‌شود و اين‌ مؤسسه‌ يا مركز اطلاع‌رساني‌ نيز موظف‌ به‌ ارائة‌ نمره‌ يا حتي‌ حقوق‌ خاصي‌ به‌ كارورز نمي‌باشد.در اين‌ قسمت‌ توجهتان‌ را به‌ مقولة‌ كارورزي‌، بخصوص‌ در رشتة‌ اطلاع‌رساني‌، كه‌ تقريباً در كشور ما ناديده‌ گرفته‌ شده‌ جلب‌ مي‌كنيم‌ .
ادامه دارد…

/ 0 نظر / 631 بازدید