هوای بهاری اهواز

امروز ساعت ۶ وارد اهواز شدیم. ایستگاه راه آهن و رانندگان تاکسی که مرتب صدا می زنند: دربست- آّبادان- ماهشهر...پیاده آمدیم تا فلکه ساعت و از آنجا هم یک تاکسی تا پنج طبقه. نم نم باران هوا را بسیار مطبوع کرده بود. جای دوستان بسیار خالی. نه بوی شرجی بود. نه از گردوغبار خبری بود و نه از گرما. از جلوی خوابگاه که رد شدیم دیدم پل هوایی رو به دانشگاه را مسقف کرده اند! یادمان آمد که آن زمان در زمستان و تابستان  از روی پل هوایی که قصد داشتیم عبور کنیم مثل یک جانور باوفا که پاسوخته له له زنان از گرما یا خیس از باران می رسیدیم خوابگاه! اینجا اهواز است. اتاق دانشجویان دکتری تغییری نکرده. فقط بیشتر متروک شده و بی نظم. گردوخاک هم از هرگوشه آن می بارد. گردوخاکها راتکاندیم و نشستیم. یادروزهای سه نفره این اتاق همراه با آقای محسن زین العابدینی و خانم مکتبی.. سه روز را اهوازیم تا به رتق و فتق امور رساله برسیم تا بعد هم که خدا کریم است. راستی آخرین لحظه ها خبر رسید که آقای دکتر اسماعیل هاشمی به جای آقای دکتر نیسی شده معاون آموزشی دانشکده! کلی حیرت کردیم!

ظریفانه های وبی

ظریفی را پرسیدند که فرق وب ٣ و وب ٢ چیست؟ بعد از کمی تامل- تعقل و تدبر بانگاهی فیلسوف مآبانه گفت: یک!

/ 0 نظر / 88 بازدید