جمله حکيمانه سال

کنفوسيوس ابراز می دارد که: نگران آن نيستم که رهبر نيستم پروای آن دارم که لياقت آن را نداشته باشم.
کلاف سردرگم
شنيده ها می گويند که قرار است در يکی از کتابخانه های دانشگاهی معروف که اخيرا رئيسش عوض شده و غير کتابدار هم هست به دانشجويان دانشگاههای علمی و کاربردی-آزاد و امثالهم سرويس داده شود. آنهم فقط در ازای دادن يک اسکناس دويست تومانی. تصورش را بکنيد محشر کبرا ميشود. درحاليکه دانشجونمايان همين دانشگاه جلوی چشم کتابدار مرجع با تيغ به جان روزنامه ها و کتابها می افتند و اطلاعات مورد نياز خود را بازيابی می کنند از ساير دانشجويان ديگر دانشگاهها چه توقعی می توان داشت؟ گرفتن اين تصميمات عجيب و غريب مايه حيرت کتابداران و آگاهان شده است.بايد هرچه زودتر به فرياد اين کتابخانه رسيد. وگرنه..
اين همه قلب و دغل در کارداور می کنند
منابع موثق گزارش دادند که يکی از نويسندگان مقالات در يکی از نشريات کتابداری کار وحشتناکی کرده است. مقاله ای را از يکی از نشريات رشته مديريت کاملا کپی برداری و با تغيير عنوان و نويسنده به نام خودش برای مجله فرستاده و سر همه را کلاهی بس گشاد نهاده است. البته داوران مجله را نمی توان مقصر دانست. چرا که آنها در حيطه تخصصی خود کار ميکنند و خود مجله هم عنوان مقاله و نويسنده را بررسی می کند که تکراری نباشد. ما از اين دقت و تيزبينی کسی که اين مطلب را اولين بار فهميد تشکر می کنيم و خيلی دلمان ميخواست اسم نويسنده را بياوريم اما ...
تخريب كتابخانه ملي عراق
نمايش هزار و يكشب با موضوع تخريب و سرقت از كتابخانه ملي بغداد در زمان حمله آمريكا به عراق‘ در مركز فرهنگي كندي دوكي مادريد پايتخت اسپانيا به اجرا درآمد. نمايش تخيلي با استفاده از وقايع تاريخي مربوط به تخريب ميراث عراق در كتابخانه ملي بغداد نوشته و به اجرا درآمده است. خوان گفت: گم شدن بيش از يك ميليون كتاب در آتش سوزي كتابخانه ملي بغداد كه نسخه هاي مختلفي از داستان هاي هزار و يكشب نيز در ميان آن ها بوده دليل اصلي نوشتن اين نمايشنامه بوده است. جام جم.

/ 0 نظر / 69 بازدید