ده سال گذشت

امروزدهمين سالگرد پيدايش دوبلين کوراست. دراين روزدرسال ۱۹۹۵ درماه مارس دردوبلين اوهايو دريک نشست اين ابرداده به وجود آمد.درآن روزدريک کارگاه عناصردوبلين کور و اهدافش و کارکردش تعيين گرديد.ميتوانيد به وبلاگ او سی ال سی سری بزنيد تا بيشتر اطلاعات کسب کنيد.

كتاب هاي ايراني از دور خارج شد

يك سازمان خيريه غير دولتي ژاپني به منظور آموزش كودكان افغاني، كتاب‌هاي مصوري كه حاوي قصه‌هاي محلي مردم افغانستان است را منتشر كرده‌اند.در افغانستان به دليل جنگ‌هاي طولاني مدت داخلي و سياست‌هاي متعصبانه‌ي رژيم طالبان عليه عكس و تصاوير، تمام كتاب‌ها بدون شكل و تصوير هستند.

نبي‌زاده، معاون مدير كتابخانه‌ي ملي كابل  والدين اين كودكان به دليل جنگ‌هاي طولاني مدت داخلي به مدرسه نرفته‌اند، به همين دليل حس اخلاقي و آموزشي آنها از بين رفته است. بنابراين كتابهاي مصور مي‌توانسته به آنها براي آموزش كودكانشان كمك كند. اين سازمان غير دولتي در ابتدا با آوردن كتاب‌هاي مصور از ايران و ترجمه‌ي آن به زبان پشتو وارد عمل شد. اما بعد از مدتي... برای خواندن ادامه ايسنا را کليک کنيد.

خير.امانت نميدهيم

-تابه حال التماس کردن يک مراجعه کننده به کتابداررا ديده ايد؟ وقتی که او اصراردارد کتابی را برای خواندن درتعطيلات عيد به امانت ببرد و کتابداربگويد بعدازعيد يک عالمه کتاب روی سرمان ميريزد و گرفتارميشويم. خير.امانت نميدهيم...حتی به شما.

بدون پژوهش تصميم گيری نکنيم

اين شعارمربوط به هفته پژوهش بود. هفته ای که درآن بحثها راجع به اهميت پژوهش شد. هفته ای که سخنرانيها و نمايشگاههای فراوانی درکتابخانه مرکزی به خاطرآن به پاشد. اما ... اکنون شنيده ها ميگويند که قراراست که تمام کتابخانه های دانشکده ای به کتابخانه مرکزی منتقل شوند. البته انديشه های فراوانی درقفای اين طرح ميتواند باشد که برخی ازآنها به ما ربطی ندارد! ولی بايد انديشيد که اين کتابخانه مرکزی چقدرجا دارد که بخواهد ۱۶ کتابخانه دانشکده ای را درخود جای دهد. مگرقراراست که کتابخانه مرکزی به ويرانه ای تبديل شود؟ اگراين کتابخانه موزه نداشت ميشد کاری کرد ولی مساله اين است که کجا بايد اين همه مجموعه را جای داد؟ تکليف کتابداران چه ميشود؟ آيا بايد آنها را بيرون انداخت؟ آيا فکر فاصله دانشکده های مختلف تا کتابخانه مرکزی شده است؟ جالب است که رئيس کتابخانه هم تحت فشارقرارگرفته و سرانجام تسليم شده است. تصورميرود که اين يک اقدام غيرکتابدارانه-غيرمنطقی و غيراصولی است. آيا فکرخدمات فنی که بايد روی منابع صورت گيرد شده است؟ آيا فکر خدمات عمومی که بايد به چندين هزاردانشجو و استاد بشود شده است؟ تکليف کتابخانه های دانشکده ای کنونی چه ميشود؟ آيا تغييرکاربری خواهند داد؟ بهتراست به شعاربدون پژوهش تصمی گيری نکنيم بيشتر پايبند باشيم.

اين راه ما بود(۲)

بحث درباره انجمن کتابداران ايران پی ريزی و پی گيری شد. آقای رحيمی يکی ازشرکت کنندگان آزمون و عضوهيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره تاسيس انجمن کتابداران شاخه اصفهان درسال ۸۱ صحبت کرد. ايشان معتقد بود که کتابداران بايد سازمان بيابند و تشنه توجه و انجام فعاليت هستند. وی سايراستانها را تشويق کرد که نسبت به راه اندازی شاخه های انجمن کتابداران اقدام نمايند.(گفتنی است که به زودی انجمن کتابداران شاخه فارس نيز کارخودرا آغازخواهد کرد.) پس ازآن مسائل متعددی ازسوی افراد حاضردرجلسه درباره انجمن مطرح شد و آقايان زين العابدينی و دکترفرج پهلو پاسخگو بودند. خانم صابری اين مساله را مطرح کرد که اعضای انجمن بايد درازای عضويت مزايايی هم دريافت کنند. مثلا کارتی داشته باشند که بتوانند کتابهای تخصصی خودرا با تخفيف ۲۰ درصدی بگيرند. اين پيشنهاد مورد استقبال اعضا و افراد واقع شد و خود آقای زين العابدينی گفت که همين کارقراراست انجام شود و برای اعضايی که عکس داده اند کارت صادرشده است. خانم صابری توجه بيشتر انجمن کتابداران را به کتابداران خواستارشد. دکترفرج پهلو و آقای زين العابدينی درپاسخ بيان داشتند که انجمن ماهيتی علمی دارد و بايد فعاليتهای علمی کند. ولی درهمين مدت کم موفق شده است که نظرهيات دولت را به خود جلب کند. انجمن زمانی ميتواند کاری صورت دهد و برای افراد فايده برساند که خود اعضا هم درآن مشارکت کنند. فعاليت کنند. انجمن بدون فعاليت اعضا وجود خارجی نخواهدداشت. فقط ((ما)) بودن کمک ميکند که طرحهای پژوهشی انجام شود. کارگاههای آموزشی برگزارشود. انجمن ماهيت صنفی نداردتلاش تک تک اعضا ميتواند درپيشرفت کتابداری و نيز اهداف انجمن ياری رسان باشد ... آقای طالعی هم گفتند که درشهر قم که به هزارکتابخانه معروف است کارهای فراوانی صورت گرفته است و ما درحال تلاشيم که انجمن کتابداران شاخه قم را راه اندازی نمائيم...اين بحث به دليل طولانی شدن به پايان رسيد و مساله اصلی مطرح شد که راجع به خود آزمون دکترا و نيز توقعات دانشجويان اين دوره ازاساتيد بود...

که بسی گل بدمد بازتودر...

همانطور که هرگزبحثهای مربوط به علم بهتراست يا ثروت به پايان نميرسد بحث برسرنام رشته کتابداری هم انجامی ندارد. يکی ازاعضای گروههای بحث ايرانداک جواب جالبی داده است:
باید به اطلاع برسانم که فی الواقع بر اساس میزان بودجه و سهم رشته هم در آموزش عالی و هم توسعه کشور رشته کتابداری اساسا روی عرق برخی از افراد به حیات خویش ادامه داده است. بنظر من از مدتها پیش یعنی از زمان اجرای پروژه تیروش در دوران جنگ فاتحه کتابداری در اموزش عالی خوانده شده بود. در رشته ای که قرار است با مدیریت و هندلینگ مایملک فکری سر و کار داشته باشد حداقل 5 گرایش مشهود است ولی هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. اما در سیستم اموزش حرفه ای و علمی دانشجویان این رشته به قایل به پرورش توان ریسک پذیری نیستند. برای نمونه در درسهایی مثل تکنولوژی اطلاعات اصلا بحث یافتن راه حل مطرح نیست تا چه رسد به مورد کاوی. در حال حاضر فکر می کنم که واژه Archeobiblos واژه مناسبی باشد.

مجصول جديد ديالوگ

شبکه اطلاع رسانی و پايگاه کتابشناختی ديالوگ اخيرا اعلام کرده است که هم اينک ديالوگ لينک ۵  به صورت رايگان دردسترس و قابل بارگذاری است. اين بسته نرم افزاری جديد برای کمک به پيشرفت و گسترش نقش حرفه مندان اطلاعاتی درسازمانهای خودميباشد. اين نرم افزار- يک ابزارو يک ميانجی است که درآن جريان يافتن-بازيابی و اشاعه اطلاعات يافته شده ازطريق سرويس آنلاين ديالوگ صورت میپذيرد.

/ 0 نظر / 59 بازدید