سکوت و تلاش، بهترین پاسخ

یکی دو روزی هست که در گروه بحث کتابداری، یک نفر به اسمی که کاملاً مشخص هست مستعار است دست به نگارش مطالبی زده که معلوم است از یک ذهن مشوش، بیمارگونه، روان پریش و ناآرام بر آمده است.هدف این فرد از به هم ریختن فضای علمی گروه بحث خیلی واضح نیست ولی  معلوم است از حسادت در شرف انفجار است و مانند زنگی که به دستش شمشیری داده اند و چشمانش بسته است بی هدف به همه جا حمله ور میشود! فکر میکنم همکاران و دوستان ارجمند، اصلا و ابدا نباید به این گونه افراد بیمار و فرومایه ای که هر از گاهی خودنمایی می کنند، محلی از اعراب بگذارند. بهترین کار این است که پاسخی به چنین بیمارانی داده نشود. یا بیماری شان علاج می شود یا از شدت و حدت بیماری از صفحه روزگار محو میشوند! حیف نیست به جای تلاش و تکاپوی علمی همیشگی وقت ارزشمند خود را صرف پاسخگویی به افراد نامرئی که حتی جرات ندارند نام حقیقی خود را بگویند بگذاریم؟! آنقدر در رشته مان کار داریم که فرصت پرداختن به این بحثهای خاله زنکی(!) نیست و نباید باشد!

/ 0 نظر / 74 بازدید