كتابخانه كنگره به بازسازي كتابخانه بغداد كمك مي كند

iraqbookcampaignposter.jpg
كتابخانه كنگره،درجهت كمك به بازسازي كتابخانه ملي بغداد،پس ازويراني و حريق و غارت شدن آن،تلاش خواهدكرد.به دليل آنكه،كتابخانه كنگره،تجربه وسيعي دركمك به كتابخانه ها و آرشيوهاي سراسرجهان و همه نوع كمكهاي فوري دارد.مديركتابخانه مشتاقانه تمايل به كمك كتابخانه بغداددارد.مارك روسا،مديركتابخانه كنگره گفت:ما مي خواهيم به مردم عراق درازنوساختن كشورشان و روي پاايستادشان كمك كنيم.ما درجهت پيشرفت آنها تلاش مي كنيم.
جيمزبيلينگتون،كتابدار كنگره،دراين باره مي گويد: كتابخانه ها مهد دموكراسي هستند،بدون دسترسي آزاد به دانش و اطلاعات، آزادي نمي تواند پيشرفت كند و كامياب باشد.ما همه تلاش خودرا درجهت حفظ و نگهداري گنجينه هاي ملي عراق صورت مي دهيم و بايد اين كاررا بكنيم.
منبع : سايت ايفلا


/ 0 نظر / 62 بازدید