ظهوريک کتابفروشی ديگر...


شيرازرا به پايتخت فرهنگی کشورميشناسند.شايد به خاطر وجود شعرا و شخصيتهای برجسته ای چون خواجه حافظ و شيخ سعدی و ... شايد به دليل وجود آثار متعدد باستانی و شايد هم به دلايلی که شما ازما بهترميدانيد.اما دراين پايتخت فرهنگی ايران-چيزی که خيلی خيلی کم به چشم ميخورد و کفاف نيازاطلاعاتی مردم را نميدهد کتابفروشی و کتابخانه است.البته همين کتابفروشيها هم که هست صرفا کارشان شده کتاب کنکور و کتابهای دانشجويان را فروختن. کتابخانه ها هم که صدايشان درنمی آيد اگرهم کاری ميکنند.
نميخواهيم که دوباره بگوييم که بازای هر۱۰ نفر۱۰ رستورانک و بازای هر۱۰۰نفر يک کتابفروشی وجود دارد!اينها مقدمه ای بود که عرض کنيم که يک کتابفروشی به نام ((خانه کتاب افق)) درانتهای معالی آباد (شيراز) دربرج الوند افتتاح شده که بدک نميباشد.به قول معروف کاچی بعض هيچی.به قول يکی ازدوستان کم کم داريم ازقاعده اول شکم بعد انديشه خارج ميشويم.

/ 0 نظر / 61 بازدید