نمايشگاه كتاب مجتمع ام.آر.آي

درحاشيه بولوارچمران شيراز وكنار مجتمع پزشكي ام.آر.آي يك نمايشگاه تابستانه كتاب برپا شده است. اين كاربامساعدت انتشارات نويد صورت پذيرفته است. اين نمايشگاه،درفضايي مناسب،آرام،سرسبز و دور ازهرگونه سروصدا و آلودگي صوتي و نظايري ازاين قبيل برپا شده.كتابهاي اين نمايشگاهچه،به طورعادلانه و متوازن، تقسيم شده بود. بخش كتابهاي مربوط به زبان انگليسي،كتابهاي ادبيات و شعر و داستان و تاريخ و روانشناسي و آشپزي و مذهبي و كودكان و… به تفكيك و به گونه اي چيده شده بودند كه به راحتي مي شد بين آنها چرخي زد و سريع عنوانها را ازنظرگذراند.بخشهاي انتهايي هم به خدمات اينترنتي و فروش پوسترمناظر و شعرا و نويسندگان مختلف اختصاص داده شده بود… به هرحال،يك نمايشگاه جمع و جور و به دور ازشلوغ بازي و هرج و مرج بيخودي بود… حداقل روح آدم كمي تازه مي شد. البته تك و توكي ازافراد،به خصوص جوانان، نيم نظري به كتابهاي اين نمايشگاه مي انداختند. ولي … اول بگذاريد ازضعف هاي نمايشگاه بگوييم و بعد برسيم به مسائل ديگر…
بسياربسيارخوشحال و خوشنود شديم كه چنين ابتكاري به خرج داده شده و گامي جهت تشويق مردم به كتابخواني برداشته شده. گله منديم ازساير ناشران و كتابفروشيها كه چرا آنها دست به چنين كارهايي درنقاط مختلف شهر نمي زنند. به هرحال گفتيم كه خيلي خوشحال شديم كه چنين چيزي دايرشده، ولي نمي دانيم چرا بي سروصدا؟! تبليغي دراين مورد صورت نگرفت. مي شد با برنامه هاي جنبي، مردم را به سوي نمايشگاه كشانيد.البته منظورمان مسائل مربوط به شكم چراني نيست! غيرازمساله تبليغات كه متاسفانه بسيارضعيف عمل شد، مي شد يك تخفيف كوچك براي مراجعان قائل شد. درست است. حق باشماست. مي شدخيلي كارها كرد. ولي يك چيزي را مي دانيد؟ خيلي ازكساني كه درحاشيه بولوار چمران قدم مي زدند،ياقليان مي كشيدند،ياسوار يك اسب نزار مي شدند، يا…، يا توي صف رستورانهاي زنجيره اي ،چكهاي خودرا خرج مي كردند،و… وقتي ازمقابل مكان نمايشگاه عبورمي كردند، با نيم نگاهي به تابلو راهنما،پوزخندي مي زدند و رد مي شدند و يا … خلاصه به ديد حقارت به آن مي نگريستند،البته اين موارد را نمي شد درچهره و اعمال همگان خواند… خيلي ها بودند كه با علاقه بين كتابها وول مي خوردند! وقتي اين شور و علاقه هم هست،چرا نبايد ازاين جوركارها بيشتر داشته باشيم؟به هرحال،اميدواريم كه اين كار،پايه اي باشد براي نمايشگاههاي بيشتر و با برنامه ريزي دقيق تر و علاقه بيشتر. خب، قصد مرثيه سرايي مجدد نداشتيم. به هرحال حافظ مي گويد: ((مراكه نيست راه ورسم لقمه پرهيزي چرا ملامت رند شرابخواركنم)) ما هم دوست نداريم كه هميشه ناله سرد بدهيم. ولي خب، اميدواريم كه همين گلايه ها و پيشنهادها بتواند راهگشا باشد.

/ 0 نظر / 76 بازدید