گفت وشنودي با دكتر ناهيد بني اقبال ، كتابدار( قسمت سوم)

سابقه اهانت به دانشجو؟
هيچ وقت اتفاق نيفتاده
اگه دانشجو شاغل باشه؟
او را مراعات مي كنم
اگه از قبل با شما هماهنگ باشه؟
به شخصيت دانشجو هم بستگي دارد
شخصيت مثبت؟
گاهي آنقدر متعالي است كه آدم شرمنده مي شه
نشانه اش چيه؟
رفتار دانشجو
دانشجوي نمك نشناس؟
ترم بعد آدم را نمي شناسد
و نمك شناس؟
حتي پس از 10سال تلفن مي كند و مي گويد دستت درد نكند.
محروم كردن دانشجو از امتحان؟
مگر اين كه شرايطي داشته باشند كه محروم بشوند.
20چند درصد نمره هايي است كه مي دين؟
نيم درصد!
اگر كسي 20بگيرد؟
يعني خداي درس سازماندهي است
خصوصيت اين ورقه؟
ورقه كه هر استاد سازماندهي صحيح كند ، 20 بدهد
خصوصيت ورقه اي كه 15 مي گيرد؟
در حد متوسط خوبه
توصيه شب امتحاني؟
به دانشجوها مي گم كش را هم اگر بيش از حد بكشين پاره مي شه ؛ ورقه هاتون را جوري بنويسين كه وقتي من مي كشم ، پاره نشه.
تورق يك كتاب 500سال پيش؟
مثل اينه كه يك آثار باستاني يك ساختمان ، يك مجسمه را دارم تماشا مي كنم.
غرق شدن در يك كتاب؟
به ياد نمي آرم.
فرا رفتن از خود هنگام مطالعه؟
گاهي اوقات كه از سر حضور قلب مي خونم
چه كتابي؟
قرآني كه سه زبان داره (قرآن حكيم)
مترجمش؟
خانم دكتر طاهره صفارزاده
سابقه همكاري؟
با ايشان براي تاليف كتاب انگليسي كتابداري كار مي کردم.
جمله اي براي ترجمه استاد صفارزاده؟
ترجمه انگليسي موجز ، بيان كننده و شفاف
دغدغه فرهنگي؟
فقدان نظام آموزشي كارآمد ، نخبه پرور ، پويا و آدمساز

حس تان از چهره خودتان؟
چهره خودم در ابتدا عبوس و جدي و حتي ترساننده است اکثريت دانشجوها قبل از درس و آشنايي هميشه تذکر مي دهند که ما مي ترسيديم ، ولي سپس مي گويند خيلي پيشداوري غلطي داشتيم.
احساس هنگام نوشتن؟
احساس خيلي خوب و سازنده.
نوشتن در اين روزها؟
متاسفانه اين روزها بيشتر ترجمه مي كنم.
در زمينه؟
كتابداري ، كتابداري ، كتابداري.
نزديك ترين دوست؟
دوست من و استاد من ، دكتر نوش آفرين انصاري البته ما با هم همسن ايم.
فرق شما با يك بساز بفروش؟
واي.


اصطلاح كرم كتاب؟
خيلي كلمه خوبي يه در همه زبانها ، هست ، تنها در فارسي نيست.
نمره تون چنده؟اگه خيلي خودخواهي نباشه بيست.

/ 0 نظر / 162 بازدید