باز يا بسته؟

بارها شده که مراجعان سراين قضيه بازيابسته بودن مجموعه با کتابداران حرفشان شده است و موجبات ناراحتی هردوگروه را ايجادکرده.دراين مورد-کتابخانه ها هنوزبه خط مشی واحد و استانداردی دست پيدا نکرده اند و هرازچندمدتی بنا به دلايلی درتصميم خود مبنی بربازيابسته بودن مجموعه تجديدنظرمی کنند.به قول معروف-گاهی سيستم بسته است و حتی جنابعالی! هم حق ورود را به مخزن نداريد-گاهی نه-اراشد و اساتيد می توانند به مخزن بيايند و بقيه خير-گاهی همه می توانند درمخزن به گردش بپردازند و به تورق و تفرج مشغول شوند و ازاطلاعات مخزن-خودشان بتوانند استفاده کنند.حالا شما که کتابداريد يا شما که دانشجوی اين رشته هستيد-نظرشما دراين باره چيست؟ کتابخانه ها بالاخره بايد ازچه نظامی استفاده کنند؟آيا لازم است که خط مشی مدونی دراين باره وجود داشته باشد؟چه عواملی باز-نيمه باز-يا بسته بودن مخزن را تعيين می کنند؟ اين قضيه ای است که کتابخانه ها باآن درچالشی بزرگند.مثلا کتابخانه دانشکده ... روزی تصميم می گيرد که مخزن را بروی همه بازکند-ولی بعد مشاهده می کند که مشکلات فراوانی به وجود می آيد يا اينکه اگر مخزن را بازنگهدارد کارکتابدارها هم راحت تراست.

البته ما می گوييم که بستگی به موقعيت کتابخانه و نيزتعدادمشتريانش دارد.ولی واقعا مساله ای پيچيده است.اگر مجموعه بازباشد دارای يک مزايايی و معايبی است واگربسته باشد هم همينطور.بهتراست که ازکتابخانه های خودتان بگوييد که درکتابخانه های خودچه نظامی ازلحاظ بسته يا بازبودن حاکم است.

مثلا درکتابخانه مرکزی دانشگاه چمران-ورود همه به مخزن ممنوع است و افراد با دادن شماره به کتابدارميزامانت-کتاب خودرا دريافت می کنند.حتی اراشد و اساتيد هم اجازه ورود به مجموعه را ندارند.مساله کنترل و نظارت برمواد کتابخانه ای هم دراينجا به چشم می خورد.خلاصه-هرچه دراين باره می خواهيد بگوييد ما هم استفاده می کنيم و با فضای سايرکتابخانه های ايران آشنا می شويم.ببينيم که کتابداران امروز و ديروزما چه واکنشی درقبال اين نظامها دارند وکتابداران فردای ما چه پيشنهادهايی دراين زمينه می دهند.منتظريم.

/ 0 نظر / 65 بازدید