كاهش صفرها

هنگامي كه دربخشي ازيك كار، افراد ناآگاه و ناكارآمد قراربگيرند كه دچارناآگاهي مديريتي و اطلاعاتي باشند، آن كارانجام نخواهدشد و تمام ساز و كار جريان انجام كاربه خصوص به هم خواهدريخت.عدم داشتن تخصص، سبب ميشود كه هرگزنتوانيم ازمرحله شعار به مرحله شعوربرسيم و به اهداف خود جامه عمل بپوشانيم.عدم تخصص و ناآگاهي عده اي سبب فرارمغزها و رنج و عذاب سايرين خواهدشد.متاسفانه ساليان سال است كه افرادي غيرمتخصص دربرخي جنبه هاي مهم علوم كتابداري و اطلاع رساني و كتابخانه ها دخالت ميكنند كه هيچ گونه معرفت و دانشي ازاين علم ندارند. گرفتن برخي تصميمات عجيب و چه بسا غريب، سبب شگفتي كتابداران و هم قطاران آنها ميشود. نمونه بارزآن را دركنكوركارشناسي ارشد امسال ديديد كه حتي اساتيد مختلف هم به اين نوع سؤال اعتراض داشتند.نمونه ديگر آن درآزمون استخدام ادواري است كه مشخص نيست كه شغل كتابدارچيست! يك قسمت نوشته اند كارشناس كتاب- بخش ديگر نوشته اند كتابداري-كتابداري و اطلاع رساني-علوم كتابداري…! معلوم است كه افراد غيرمتخصص يا حداقل كساني كه دانششان متعلق به دهه 20 ميلادي است دراين اموردخالت ميكنند كه سبب تحقير ما ،نه، خودشان ميشوند.
آخرين نمونه آن، حذف عنوان كارشناس ازكتابداراست.يعني ما چيزي به نام كتابدار كارشناس نداريم و همين امرسبب كاهش حقوق كتابداران دركتابخانه هاي مختلف شده است.مثلا دركتابخانه هاي دانشگاهي كتابداران با كاهش 30هزارتوماني حقوق خود مواجه شده اند. كاره كدام مجمع قراراست به فرياد كتابداران كه براي برخي ناآگاهان حكم برده را دارند برسد؟ چه كسي پاسخگو است؟ آيا فقط برگزاري همايش،سمينار،سمپوزيوم و نظايري ازاين قبيل ((كافي)) است؟ نميدانيم كه آخرين ضربه به كتابداران را چه كسي يا كساني خواهند زد…


/ 0 نظر / 75 بازدید