سر گرو حرمت پيمان کنيم

ازامروزمجددا درخدمتتان هستيم. اما اول چند خبر:

  • فضای کتابخانه عمومی علامه طباطبايی شهربهبهان از۳۰۰مترمربع به ۱۵۰۰ مترمربع افزايش يافت.
  • تجهيزات يکی ازکتابخانه های عمومی استان خوزستان به مناقصه گذاشته شد.
  • کتابخانه تخصصی صنايع دستی دراراک با ۱۲۳ عنوان کتاب و منابع گوناگون راه اندازی شد.
  • يک آگهی استخدام درگروه خبری آمده است که به اين شرح است:

يک موسسه علمی فرهنگی درقزوين به يک کارشناس کتابداری نيازمنداست.نشانی:

قزوين-صندوق پستی:۱۵۱۷-۳۴۱۸۵ با تشکر ازآقای امين زارع

 اين تصاويرزيبا متعلق به کتابخانه عمومی شهر سياتل امريکاست.

            

با تشکرازکتابدارايرانی

  • به زودی گزارشی ازحضورايرانيان درهمايش اتحاديه کتابداران که درکشورلهستان برگزارشده خواهيم داشت.
  • راستی نظرشما درمورد خوردن و آشاميدن درکتابخانه ها چيست؟ اگرببينيد که يک مراجعه کننده همزمان با مطالعه به خوردن يک ساندويچ مشغول است چه حالی پيدا ميکنيد؟ چه واکنشی نشان ميدهيد؟

 

/ 0 نظر / 73 بازدید