آشنايي با شبكه هاي كتابشناختي بين المللي(قسمت اول)

auto.gif


دريادداشتهاي آتي، قصد داريم كه برخي ازمهمترين شبكه هاي كتابشناختي را به صورت خيلي مختصرمعرفي كنيم.
-معرفي:
شبكه هاي اطلاعاتي، سازمانهاي غيرانتفاعي هستند، كه اطلاعات كتابشناختي را درقالب ماشين خوان درخودنگهداري ميكنند.اين سازمانها، ازطريق شبكه هاي ارتباطي ازراه دور قابل دسترسي هستند و خدماتي همچون: فهرست نويسي پيوسته، امانت بين كتابخانه اي و … را ارائه ميدهند. درسراسرجهان، شبكه هاي كتابشناختي متعدد و عظيمي وجود دارند.
دلايل وجود اين شبكه ها:
مواردي كه اين شبكه ها فراهم ميكنند، عبارتنداز:
 ركوردهاي مارك
 فهرستگانها
 جستجوهاي گذشته نگر
 فهرست نويسي سفارشي
 خدمات مرجع( به خصوص پايگاههاي اطلاعاتي)
 امانت بين كتابخانه اي
برخي ازمهمترين شبكه هاي كتابشناختي به قرارزيرهستند:
OCLC(Online Computer Library Center)
RLINT(Research Library Network)
WLN(Western Library Network)
Kinetica
BLAISEادامه دارد

/ 0 نظر / 62 بازدید