پاییزانه

آن سالها گذشت و گذشت. مهرهای زیادی سپری شد. تا رسیدیم به اول مهر 1388. روز اول مهر با دانشجویان کارشناسی ارشد کلاس نمایه سازی و چکیده نویسی داشتیم. در راه که می رفتیم تا به کتابخانه ملی برسیم این خاطرات 23 ساله ناگهان تداعی شد. سختی ها و شیرینی های دوران تحصیل که هنوز هم ادامه دارد همیشه در خاطر آدمیزاد می ماند. آمدیم کتابخانه ملی. آقای دکتر خسروی در دفتر کار آقای دکتر نجفی بودیم. گپی با هم زدیم! تعجب کردیم که چطور دانشجویان روز اول مهر همه آمده اند کلاس که البته خیلی جای خوشحالی داشت. صحبتهایمان تمام شد و رفتیم تا سر یک کلاس دیگر برویم! از نوعی دیگر. از نوع مهر 88.. سال تحصیلی بر همه پیروان راه علم مبارک باشد.

/ 0 نظر / 72 بازدید