کتابشناسی بين المللی MLA

اين پايگاه-درزمينه علوم انسانی است و مواد علمی-پژوهشی بين المللی را درزمينه زبان-ادبيات-زبان شناسی -فولکلور و... دربرمی گيرد.اين پايگاه نشريات ادواری MLAرا ازسال ۱۹۶۳به بعد پوشش می دهد و بيش از ۴/۱ ميليون استناد ازبيش از۳هزار مجله و مقاله و گزارش کنفرانس و تک نگاشت را شامل می شود.

منبع: Modern Language Association of America

دسترسی: اينترنت و سی دی

پوشش :۱۹۶۳ به بعد

معادل پيوسته: ندارد

نوع داده ها: کتاشناسی و راهنما

موضوع: ادبيات-زبان -زبانشناسی

معادل چاپی:MLA International Bibliography

شمار رکوردها:۰۰۰/۴۵۰/۱

رکوردهای افزودنی ساليانه:۵۰۰۰۰۰

اين پايگاه درسال۱۰بار روزآمد می شود.

/ 0 نظر / 59 بازدید