اسامي سخنرانان و سياهه مقالات پذيرفته شده درهمايش سواداطلاعاتی

اگربرای همايش سواداطلاعاتی که درمشهد برگزارمی شود-مقاله ارسال کرده ايد-می توانيد دروب سايت آستان قدس بگرديد يا اين جدول را نگاه کنيد.

 

رديف

نام

سمت

درجه

عنوان مقاله

شهر

روش ارائه

1

محمدحسين دياني

هيات علمي

دكترا

تضاد بين واسطه رهايي وكارگزار اطلاعات: نگاهي انتقادي به نقش آموزش كتابداران

مشهد

سخنراني

2

 محمدرضاداورپناه

هيات علمي

 دكترا

بررسي رفتار و الگوي اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت 

مشهد

سخنراني

 

3

مهري پريرخ

هيات علمي

دكترا

سنجش اثربخشي كارگاههاي سواد اطلاعاتي

مشهد

سخنراني

4

رحمت الله فتاحي

هيات علمي

دكترا

سواد ازلاعاتي و تاثير آن بر بهبود فرايند پژوهش

مشهد

سخنراني

5

علي حسين قاسمي

 

دانشجو دكترا

ضرورت آموزش سواد اطلاعاتي در توسعه و تقويت آموزش عالي 

مشهد

سخنراني

6

محمود سالاري

ابوالفضل حسن آبادي

 

ارشد

پيش نيازها و ملزومات دستيابي به مهارت سواد اطلاعاتي

مشهد

 سخنراني

7

عصمت مومني

 

كارشناس

 

مشهد

 سخنراني

8

ابراهيم حافظي

زهرا بختياري

 

ارشد

كارشناس

نقش سواد اطلاعاتي مراجعان در بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي 

مشهد

 سخنراني

9

محمد نعيم آبادي

يزدان منصوريان

 

ارشد

دانشجو دكترا

كاربرد وب سايت كتابخانه‌ها در ارتقاء سواد اطلاعاتي كاربران اينترنت

مشهد

 سخنراني

10

هادي شريف مقدم

هيات علمي

دكترا

نقش و جايگاه يادگيري مستقل در عصر الكترونيك با تاكيد بر نظام آموزش نيمه حضوري پيام نور 

مشهد

/ 0 نظر / 68 بازدید