هفته ای پر از سخنرانی در اهواز

از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز خبر میرسد که دوشنبه این هفته یعنی فردا، گروه کتابداری این دانشگاه سخنرانی های پیاپی خواهد داشت. این سخنرانی ها به شرح زیر هستند:

پرفسور مرتضی کوکبی

کمی یا کیفی: چگونه روشهای پژوهش کمی را با استفاده از روشهای پژوهش کیفی بهبود ببخشیم ( گزارش سفر اسپانیا)

10-9:30

پرفسور فریده عصاره

خانم مریم کشوری

مطالعه بروندادهای علمی دانشگاه تهران در وب گاه علوم در سال های 1989-2009 (گزارش سفر ترکیه)

10:30-10

دکتر عبدالحمید معرف زاده

مفهوم دانش در اندیشه حافظ

11:10-10:40

پرفسور فریده عصاره

آقای امین زارع

دیداری سازی ساختار بروندادهای علمی پژوهشگران ایران در نمایه استنادی علوم سالهای 2006-2000

11:40-11:10

آقای محمد حسن عظیمی

کتابخانه های دیجیتالی در دانشگاه ها: ضرورتها و الزامات،روشها و راهکارها

12:10-11:40

دکتر غلامرضا حیدری

جایگاه کتابداری و علم اطلاعات در جامعه اطلاعاتی

12:40-12:10

آقای امین زارع

اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره

/ 0 نظر / 60 بازدید