به گمانم باز فلسفه ام عود کرده!

داریم یواش یواش کوچ میکنیم! میرویم یک جای دیگر. همیشه توصیه ام به دیگران این بود که باید تغییر کنیم وگرنه مجبور به تغییر میشویم. حالا خیاط در کوزه افتاده و باید تغییر کند. آنهم محل زندگی اش که چند سال بهش خو  گرفته. به هرحال این هم جزو ملزومات زندگی است. باید قبولش کرد. جای جدید هم خوب است فعلاً. عادت میکنیم.

/ 0 نظر / 96 بازدید