دولت الكترونيكي چيست؟(1)

 

دولت الكترونيكي يا E-Government يعني: به كارگيري فناوري اطلاعات دربخشهاي مختلف دولت به منظورافزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات رساني.به شرط پياده سازي طرحهاي جامع و برنامه ريزي شده،رضايت مردم نتيجه امرخواهدبود.دولت الكترونيكي يعني اطلاع رساني و خدمت در24ساعت شبانه روز و 7روزهفته و تمامي روزهاي سال ازطريق وسايل ارتباطي گوناگون مثل تلفن و اينترنت.

 وجوه دولت الكترونيكي

*Government to Government (G2G)

*Government to Business (G2B)

*Government to Citez (G2C)

درهريك ازاين وجوه،دولت الكترونيكي بايد كمك رسان و اهرمي براي ارتقاي سطح خدمات باشد.بنابراين بايد:

بخش خصوصي دردولت به كارگرفته شود،دستيابي مشتريان به اطلاعات تسهيل يابد،سيستمهاي زايد ازادارات حذف شوند و نحوه خدمات رساني به مشتريان ساده شود.

ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 67 بازدید