بی کیفیت، بی اثر، ناکارآمد؟

اینکه امسال هم در جشنواره فارابی اثری از آثار پژوهشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در هیچ زمینه ای نبود چند پیام ویژه دارد که مهمترین آن میگوید که جماعت کتابدار و ای جماعت دانش شناس! هر آنچه که طی 2 سال در گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان خروجی های پژوهشی و پایان نامه های ارشد و دکتری عرضه شده هیچ ارزرشی ندارد و شاید ادای پژوهش را در می آوریم! پس انگار داریم وقت خود را برای تعامل با دانشجویان، خواندن کارهایشان، هدایت پایان نامه ها و داوری رساله ها تلف می کنیم. حداقل یک آسیب شناسی می توانیم انجام دهیم مشکل کار کجاست؟ کجای کار ایراد دارد که هیچ اثری شایسته تقدیر هم نیست؟ بنابراین رئوسی مثل دانشجو، موضوعی که روی آن کار شده، استاد راهنما، استاد مشاور و داوران پایان نامه ها دارای مشکل هستند. اگر هم که بی کیفیت و بی اثر و ناکارامدیم باید حداقل بدانیم ایراد کارمان کجاست؟ هدف گذاری اشتباه است؟ مساله شناسی اشتباه است؟ روش کار نادرست است؟ چالش روز رشته و جامعه چیست؟ این قضیه بازخورد خوبی هم در جامعه دانشگاهی و علمی ندارد و حتماً بین رشته های دیگر گفته می شود این چه حوزه علمی است که هیچ حرفی برای گفتن ندارند؟! آیا ایراد از خود محتوا و آثار است یا چیز دیگر؟! به قول مولانا گفت ((آن چیز دگر نیست)) دگر هیچ مگوی!

/ 0 نظر / 70 بازدید