پرسش کليد پژوهش

امروز ازساعت ۱۴ درآمی تئاتر دانشکده علوم تربيتی دانشگاه چمران اهواز ۵ سخنرانی انجام شد. سخنرانی اول توسط خانم دکترعصاره صورت گرفت که راجع به استفاده ازوب سنجی و علم سنجی درعملکرد توليدات علمی دانشمندان ايرانی درسه حوزه بين المللی- ملی و درون گروهی يا دانشکده ای بود.

دراين سخنرانی  ابتدا معيارهای ارزيابی توليدات علمی دردانشگاههای ايران معرفی شدند که برخی ازآنها عبارت بودند از:

-شمار اعضای هيات علمی دانشگاهها

-شمار انتشارات علمی( کتاب-مقالات منتشرشده درمجلات داوری شده موسسه اطلاعات علمی-طرحهای پژوهشی و ...)

-نسبت اعضای هيات علمی به تعداد دانشجويان

-تسهيلات( کتابخانه-آزمايشگاه و ...)

-تعداد سمينارهای برگزارشده

-شمارمجلات علمی که توسط دانشکده ها و دانشگاهها منتشرميشود

و ....

ايشان توليدات علمی پزشکان ايرانی را درپايگاه مدلاين طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۵ و ازسال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ مورد بررسی قرارداده بودند و اين دودوره را با هم مقايسه کرده بودند. تعداد مقالات بالا-استنادهايی که به مقالات اين افراد شده بود-چه داخلی و چه خارجی مورد بررسی قرارگرفته بود. دراين پژوهش مشخص شد که بيشترين همکار دانشمندان ايرانی درنوشتن مقاله امريکائيها بوده اند ولی اين نرخ بعدها کم ميشود و توجه ايران به سايرکشورها ازجمله کانادا-استراليا و ... جلب ميشود.

درادامه ايشان درزمينه وب سنجی و مقايسه همکاری وب سايتهای دانشگاههای جهان پژوهشی را صورت داده بودند...

-سخنرانی بعدی مربوط به آقای مرادی مقدم بود که درمورد نظامهای مخزن کتابخانه ها صحبت کردند. پس ازمعرفی سيرتاريخی نظامهای کتابخانه ای درجهان ايشان پژوهشی را که روی کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه شهيدچمران اهواز انجام داده بودند ارائه کردند. نتيجه اينکه بسياری ازکاربران و مراجعان کتابخانه ها مايلند که نظام مخزنها بازباشد و پيشنهاد شد که مخزن کتابخانه مرکزی نيز به روی افراد بازباشد.

-آقای عظيمی درباره کارکردهای اينترنت و اهميت آن درپژوهش و اينکه اينترنت سبب کاهش اتلاف زمان و هزينه دسترسی به اطلاعات ميشود صحبت کردند.

-دکتر فرج پهلو درزمينه همکاری متخصصين اطلاع رسانی و کتابداران درايران درمقايسه با سايرعلوم و نيز جهان سخنرانی کردند. ايشان ميزان همکاری دانشمندان کتابداری و اطلاع رسانی را درنوشتن مقاله در۴ نشريه تخصصی کتابداری به نامهای : کتابداری و اطلاع رسانی-علوم اطلاع رسانی-پيام کتابخانه-فصلنامه کتاب را که درزمينه های کتابداری و اطلاع رسانی فعاليت دارند را با ۴ نشريه لاتين کتابداری مقايسه کردند. فاصله زمانی اين کارسالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ بوده است. دراين پژوهش مقالات ترجمه شده کنار گذاشته شد و فقط مقالات تاليفی درنظرگرفته شدند. درنهايت مشخص شد که دراين ساليان ۲۳ مقاله درزمينه کتابداری واطلاع رسانی به صورت مشترک نوشته شده و کل نويسندگان همکار ۴۷ نفر بوده اند. يعنی به ازای هرمقاله ۰۴۳/۲ نويسنده وجود داشته است.

دانشگاه شيراز با ۱۰ مقاله دررتبه اول و دانشگاههای پزشکی شيراز و شهيدچمران اهواز دررتبه های بعدی قرار بعدی هستند. اين پژوهش نشان داد که درحوزه اطلاع رسانی نسبت مقالات مشترک بيشتر ازحوزه کتابداری است و سال به سال درصد مقالات مشترک درحوزه اطلاع رسانی درمجلات لاتين کتابداری و اطلاع رسانی بيشتر شده است. ولی حوزه کتابداری درزمينه همکاری سيرنزولی دارد.

اين مقاله نشان داده است که دانشمندان ايرانی درحوزه کتابداری هنوز راه طولانی را درپيش دارند و ازهمکاری دروضعيت مطلوبی نيستند. بنابراين همکاری ميتواند درپيشبرد اهداف علمی و توسعه جامعه کارآ باشد.

-سخنرانی بعدی توسط دکتر بيگدلی ارائه شد که درزمينه آموزش کتابشناختی و سواد اطلاعاتی بودو نيز تاکيد بريادگيری مشارکتی و فعال دانشجويان درآموزش. ايشان تاکيد کردند که فراگير بايد شخصا يادگيری را تجربه کند و درآن جريان دخيل باشد. بايد مفهوم سواد اطلاعاتی درآموزش مورد توجه قراربگيرد و برنامه ريزيهای آموزشی و تهيه منابع کتابخانه ای براساس نياز حال افراد- خواست فراگيران-ميزان مهارتهای آنها و ... انجام شود. ايشان به مشکلات اساسی درنظام آموزشی کشوراشاره کردند و اينکه بايد درامر يادگيری شيوه تدريس هم به دانشجويان آموزش داده شود...

جلسه درساعت ۵ به پايان رسيد.

-شنيده ها ميگويند که برخی افراد درسخنرانيهای سرکلاسی طوری نتيجه گيری ميکنند که نتيجه سخنرانی برای استاد ((خوش آيند)) باشد. با اين افراد چه بايد کرد؟

سخنرانی درشيراز

دانشگاه شيرازدرهفته پژوهش بيکارننشسته است و روزسه شنبه دوسخنرانی دربخش کتابداری و اطلاع رسانی اين دانشگاه ارائه ميشود.

 

سخنراني دكتر مهراد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با عنوان : گزارشهاي استنادي در مجلات فارسي 

سخنراني

خانم سود بخش

با عنوان :  شبكه اطلاع رساني اسكاپ : اهداف و وظايف


 

/ 0 نظر / 61 بازدید