مکتوب کردن یافته ها و تجربیات

نکته طلایی قرن: هرگز به اطلاعات شفاهی که در صفهای طویل، یا گفتگوی بین چند نفر در مترو یا اتوبوس یا هر مکان عمومی دیگر رد و بدل میشود، نباید اعتماد قطعی داشت. همین قضیه هم نباید برای خود ما تکرار شود. یعنی همیشه دادن اطلاعات شفاهی مفید نیست. بلکه میتواند مضر هم باشد. به خصوص اینکه طرف مقابل ما فراموشکار هم باشد! بنابراین باید تا جایی که امکان دارد همه یافته ها، نه صرفاً علمی و خط کشی شده منظم، و تجربیات را به قلم آورد. حتی شده روی یک کاغذ یک رو سفید یا حاشیه یک روزنامه که بعداً خیلی میتواند به درد بخور باشد. به خصوص برای سفر!

/ 0 نظر / 59 بازدید