استانداردهاي خدمات مرجع(قسمت اول)


reference.room.jpg
به منظورارائه خدمات مناسب مرجع به مراجعه كنندگان، كتابداران كتابخانه Dupont دردانشگاه Steston استانداردهاي زيررا تهيه و اجراكرده اند:
استاندارداول: به صورتي عمل كنيد كه مراجعان به پرسيدن سؤال تشويق شوند.
 پشت ميزمرجع يا ازطريق تلفن، به صورت صميمانه با مشتريان احوالپرسي كنيد.
 هنگام صحبت با مشتريان،چه به صورت رودررو و چه ازپشت تلفن، صدايي دوستانه و بشاش داشته باشيد.
 به نيازمنديهاي مرجع الكترونيكي مشتريان، بدون معطلي و صميمانه، پاسخ دهيد.
 ازانجام كارهايي كه درپشت ميزمرجع، نيازبه تمركزشديد دارد،خودداري نماييد.
 مرتب به مراجعان اطمينان دهيد كه هرچه سريعتربه آنها كمك خواهدشد.
 قبل ازاظهارنظرخودتان،اجازه دهيد مراجعان سؤالشان را تمام كنند.
 هنگام بحث با مراجعان، آرام و مؤدب باشيد.
 زماني كه يك مراجعه كننده سرگردان را ديديد، براي كمك به او سريع باب گفتگو را بازكنيد.
 درجستجوي مراجعاني باشيد كه دربخش مرجع، به كمك نيازمندند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 61 بازدید