2 مورد استخدامي

روزنامه بازاركاررا كه ورق مي زديم به دومورد استخدام برخورديم.
دانشگاه آزاد واحد اروميه به يك نفر كارشناسي كتابداري مرد نيازمند است.دانشگاه آزاد واحد سلماس به يك نفر متصدي امور كتابخانه(نقل به مضمون) نيازمند است كه كارشناس كتابداري باشد.
مداركي كه مي خواهند: فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي و نيز تمامي صفحات شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت-دوقطعه عكس 4*3-فرم درخواست استخدام.
بازاركاراين هفته را تهيه كنيد.اگرهم مي خواهيد سري به سايتش كه www.jobiran.com بزنيد.

/ 0 نظر / 64 بازدید